پنجشنبه 13 آذر 1382

بيانيه رضا پهلوي در مورد انتخابات مجلس هفتم جمهوري اسلامي


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1885

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه رضا پهلوي در مورد انتخابات مجلس هفتم جمهوري اسلامي' لينک داده اند.

بيانيهء انتخاباتي ف.م.سخن
با نهايت احترام از اعليحضرت رضا پهلوي، برادر مجاهد مسعود رجوي، بانو مريم ماه تابان، رفيق مدرسي (رهبر حزب کمونيست کارگري)، رفيق سابق فرخ نگ...
ف.م.سخن
December 4, 2003 02:31 PM

ماجراهاي آقاي بهرنگ و سيد عزيز (6) « آقاي بهرنگ براي شرکت در انتخابات مجلس کانديد مي شود »
اعتقادم از ريش نتراشيده ام و التزامم از روي بوي گند بدنم معلوم مي شه.
ف.م.سخن
December 4, 2003 08:18 PM

بيانيه رضا پهلوي و الباقي حرفهاي مفت!
شما كه اينقدر به "حق گزينش نمايندگان توسط ملت" معتقدي و "اصول دموكراسي" و در "انتخابات بدون قيد و شرط" ميبيني چرا هنوز كه هنوزه از سلطنت و پادش...
HamedYou
December 5, 2003 12:20 AM

Copyright: gooya.com 2016