يكشنبه 16 آذر 1382

اعتصاب غذاي نامحدود دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان

حدود 50 نفر از دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان كه از ساعت 10 صبح امروز 16 آذر - روز دانشجو- دست به اعتصاب
غذا زده اند در اقدامي نمادين و براي اولين بار در دانشگاه صنعتي اعتصاب غذاي خود را نامحدود اعلام كردند. دانشجويان اعتصاب كننده در سكوت و آرامش كامل و بدور از هر نوع هيجان بسر مي برند و به همين دليل تاكنون هيچ واكنشي از سوي مسولين ديده نشده است. انجمن (اسلامي) دانشگاه نيز هيچ حمايت و همكاري با گروه مذبور به عمل نياورده و دانشجويان در سوز و سرما به اعتصاب خود ادامه مي دهند. بيشتر اين دانشجويان داراي سابقه هاي روشن سياسي و ادبي و منفك از تشكلهاي اسلامي مي باشند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2002

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتصاب غذاي نامحدود دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016