پنجشنبه 20 آذر 1382

جبهه ملي ايران: مشارکت مردم در انتخابات سودي براي منافع ملت نخواهد داشت

زمان انتخابات مجلس هفتم در حالي فرا مي رسد که شرايط دروني و نيز بيروني ايران بيش از هرزمان بشدت بحراني است ونگراني سراپاي جامعه را فراگرفته است. جناح انحصار طلب و خودکامه حاکميت بيش از هر وقت حقوق ملت را ناديده انگاشته و ساز وکاري را در پيش گرفته که از جمهوريت نظام هيچ نشاني برجاي نمانده است. همه تصميمات در چنبره قدرت ساختار نظام "ولايي" با ناديده انگاشتن حق تعيين سرنوشت از سوي ملت اتخاذ مي شود. مجلس بوسيله دو ارگان قدرتمند انتصابي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت که فقط پاسدار قدرت حاکميت دين سالاران مي باشد، بکلي ناتوان و بي اثر شده و بصورت ارگاني فاقد هرگونه کارآيي درآمده است. در چنين شرايط، شاهد فشار هر چه بيشتر بر صاحبان انديشه وقلم، تلاشگران دگرانديش ملي و نيروهاي وابسته به جنبش دانشجويي ميباشيم. روزبروز بر سياهکاري هاي گروههاي فشار در برهم زدن اجتماعات و حمله هاي جسورانه به سخنرانان و دگرانديشان، حتا اصلاح طلبان درون حاکميت، افزوده مي گردد. در بعد خارجي نيز در حاليکه حاکمان در پس پرده براي حفظ قدرت خود با سلطه‌گران به مذاکرات پنهاني مشغولند، اين ملت ايران است که زير بار تحميل هاي گوناگون در چارچوب قراردادهاي مربوط به نفت و گاز و قطعنامه هاي پي در پي، شانه هايش سنگيني مي کند.
ما باور داريم که تا زمانيکه مردم نتوانند نمايندگان خود را برکنار از دخالت ارگانهاي انتصابي بر گزينند، و تا زمانيکه کار قانونگذاري مجلس بوسيله ارگانهاي انتصابي "وتو" مي شود، مشارکت مردم در انتخابات سودي براي منافع ملت نخواهد داشت و فقط مي تواند بر مشروعيت نظامي که در تضاد با خواست ملت همه توانش را بکار گرفته، مهر تاييد بگذارد. ازاينرو، جبهه ملي ايران شرکت درانتخابات را با منافع ملي وحقوق ملت ايران همسو نمي يابد و بر اين باور است که، براي برونشد از بحرانهاي فزاينده، ايجاب مي کند که گردانندگان امور به يک همه پرسي راستين و آزاد تن در دهند؛ باشد که ملت ايران بتواند ساختار ونظام دلخواه خود را در راستاي دستيابي به مردم سالاري و استقرار حاکميت ملي برگزيند.

جبهه ملي ايران
20 آذر 1382

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2099

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جبهه ملي ايران: مشارکت مردم در انتخابات سودي براي منافع ملت نخواهد داشت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016