جمعه 21 آذر 1382

انجمن اسلامي دانشگاه آزاد تبريز : دموکراسي و حقوق بشر به نظام سياسي مشروعيت مي بخشد، پيمان پا کمهر

پيمان پا کمهر – روزنامه نگار در تبريز
www.Tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel: +98 411 5531723

تبريز نيوز : سرويس سياسي : انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تبريز و علوم پزشكي ، به مناسبت روز دانشجو بيانيه اي صادر نموده ، متن کامل اين بيانيه به شرح زير است : 16 آذر ديگري فرا رسيد و خون پاك سه آذر اهورايي قرباني استبداد ، بار ديگر در رگ هاي آزادي خواه ملتي ستم كشيده از خود كامگي و بي عدالتي به جريان افتاد. اين روز سرآغاز جنبش اعتراضي دانشجويان ايران عليه استعمار،استبداد وحاكميت اقليتي ناچيز بر اكثريت عظيم مردم ايران بود. جنبشي كه با شهادت رضوي ،قندچي و بزرگنيا، توانست در نيم قرن اخير زمينه ساز بسياري از تحولات سياسي و اجتماعي جامعه استبداد زده ايران شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

امروز در حالي پنجاهمين سالگرد معراج دوستانمان را گرامي ميداريم كه شعارهاي اساسي حركت انقلابي ملت ايران، مهجور واقع شده و طلوع خورشيد عدالت و آزادي بر اين ملك، همجنان در پي سايه افكندن تفكرات اقتدار طلبانه عده اي خرده گريز به همراهي اهرمهاي فشارشان ،به آرزويي ناممكن براي مردم ايران تبديل شده و انسداد در فضاي سياسي ايران به حد انفجار رسيده است.
در همين راستا انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تبريز و علوم پزشكي با هدف بيان آراء و نظرات بخشي از جنبش دانشجويي ايران نكات زير را (هر چند براي چندمين بار ) خطاب به حاكميت ،ملت ودانشجويان بيان مي كند، باشد كه خفتگان پند گيرند:
1 ) : فضاي سياسي ايران امروز ، دوران گذاري را طي ميكند كه بدليل وقوع بحران هاي عظيمي همچون قتل هاي زنجيره اي ، توقيف مطبوعات ، فاجعه 18 تير و حمله به دانشجويان و هتك حرمت دانشگاه ، بازداشت ها و زندان هاي طولاني خارج از عرف بين المللي فعالان سياسي و دانشجويي به دليل نقد قدرت ، وجود نهادهاي امنيتي موازي ، تحديد آزادي هاي فردي ، اجتماعي و سياسي ملت و تعرض به حقوق مسلم شهروندي ، تفسير به راي قوانين و زمين گير كردن نهادهاي انتخابي و در راس آنها مجلس به واسطه عدم تمكين عده اي اندك به مطالبات ملت با استناد هميشه به شرع و قانون اساسي، تاراج ثروت و سرمايه هاي ملي توسط رانت خواران ، شبهه پراكني ها و تبليغات يك جانبه رسانه اي و ترس از رجوع به آ راء مستقيم ملت ، استناد به رفراندم 25 سال قبل ، تلقي عزم راسخ بخش هايي از حاكميت بر عدم تمكين در برابر خواست ملت را به وجود آورده كه با پايين آ‌مدن سطح تحمل جامعه ،آ مادگي مردم براي بيان اعتراضات خود به هر شكل و وسيله ممكن را متحمل مي نمايد .
از طرفي تضادهاي اساسي ميان طرز تفكر بخشي از حاكميت ايران با الزامات و قراردادهاي مقبول جهاني، سبب شده از طرفي تضادهاي اساسي ميان طرز تفكر بخشي از حاكميت ايران با الزامات و قراردادهاي مقبول جهاني ، سبب شده كه اقتدار گرايان با استراتژي سركوب در داخل و سازش با خارج ، زمينه تاراج ميهن را توسط بيگانگان فراهم كنند ، كه در اينصورت طرح مسائلي چون پذيرش و يا عدم پذيرش پروتكل الحاقي نتيجه اي يكسان براي ملت خواهد داشت.
همچنين نيروهايي كه منشاء مشروعيت قدرت سياسي را در راي مردم ندانسته و خود را حقيقت مطلق و تحفه آسماني براي نظارت بر ملت مي پندارند هرگز نمي توانند تامين كننده دموكراسي، حقوقي بشر، رفاه و امنيت شهروندان باشند.
انجمن اسلامي دانشجويان با تاكيد براينكه مشكل امروز ايران استبداد است نه استعمار ـ كه استبداد و بريدن از ملت خود استعمار بيگانه را در پي دارد ـ و با توجه به زمزمه هاي انفعال و بي تفاوتي ملت در شرايطي كه انتخابات مجلس را هم در پيش داريم، به اين بخش از حاكميت گوشزد مي كند كه امروزه، آزادي روش حكومت هاي موفق است و تنها راه خروج از شرايط فعلي، تلطيف فضاي سياسي كشور و طرح آشتي ملي با آزادي همه زندانيان سياسي، مطبوعاتي و دانشجويي، رفع توفيق از مطبوعات و گردش اخبار و ابراز عقايد در جامعه، برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه با تاييد صلاحيت تمام كساني كه در چار چوب قانون اساسي فعاليت مي كنند، توقف فعاليت هاي فراقانوني كليه نهادهاي رسمي و غير رسمي و نهادهاي امنيتي موازي، تاكيد بر قرائت دموكراتيك از قانون اساسي، لزوم پاسخگو دانستن ساختار و قدرت سياسي، و تامين دموكراسي و حقوق بشر و رفاه و امنيت به عنوان حقوق شهروندان، مي باشد.
در چنين شرايطي است كه پشتوانه عظيم اجتماعي و سياسي ملت سرافراز ايران از نظام سياسي، نيرويي بسيار عظيم تر از قدرت نظامي و هسته اي خواهد داشت و حاكميت نيز بايد بپذيرد كه حركات افراطي قسمت هايي از حكومت و نقض حقوق اوليه شهروندي، واكنش متقابلي از طرف ملت خواهد داشت.
«الملك يبقي مع الكفرولا يبقي مع الظلم»
2) - امروز در شرايطي قرار داريم كه ناتواني و عدم تشخيص به موقع واقعيت ها و تناقضات اساسي در گفتمان اصلاح طلبان به هدر رفتن پتانسيل عظيم اجتماعي ملت منجر شده و انسداد پروژه اصلاحات را در پي داشته است.
همچنين فقدان انسجام كافي و استراتژي و تاكتيك مناسب براي مواجهه با بحرانها و بعضاً داشتن وجوه مشترك ايدئولوژيك و تاكيد بر حفظ منافع صنفي بخشي از اصلاح طلبان با محافظه كاران و بطور كلي محافظه كاري برخي از اصلاح طلبان در بيان مطالبات اصلي مردم و استيفاي حقوق ملت سبب فاصله گرفتن آهسته اين جريان از خواست ملت شده است. به ديگر سخن، ورود بدون قاعده افراد با هدف تبليغ و حيات در عرصه سياسي به صف مصلحان واقعي و عدم اعتقاد اين افراد به حداقل هاي حقوق شهروندي چون دموكراسي و حقوق بشر سبب شده كه اصلاحات به مجموعه اي غير مسنجم و پراكنده تبديل شود.
انجمن اسلامي دانشجويان با بيان اينكه اصلاحات با روش هاي گذشته به بن بست رسيده و با تاكيد بر كار كردهاي بسيار مثبت اين جريان در فضاي سياسي كشور، لزوم تغيير در گفتمان و استراتژي و صف بندي جديد اين نيروها با حذف نيروهاي ناكارآمد از راس اصلاحات كه تنها كار كردشان عدم انسجام تشكيلاتي اصلاح طلبان و ناميدي بيشتر مردم نسبت به آن هاست، را متذكر شده و از آنان مي خواهد كه با استفاده از همه ظرفيت هاي قانوني و تمامي نيروهاي كارآمد به طرح مسائلي كه ريشه در خواست ملت دارد بپردازد.
امروز در حالي روز دانشجو را گرامي ميداريم كه جنبش دانشجويي همانند سال هاي گذشته، اين انتظار را از رئيس جمهور ندارد كه در مراسم شانزده آذر و در جمع دانشجويان حاضر شده و پاسخگوي پرسش هايي در قالبي بسيار نو باشد زيرا پدر پير تاريخ به ما آموخته است كه تنها روح هاي بزرگ و فرزانه مي توانند طعم شيرين گرماي كاخ هاي قدرت را بچشند و در سرماي واپسين روزهاي فصل زرد در دانشگاه، اين نماد پاسخ خواهد و عصيان ملت و در ميان پرسش ها حضور يابند و پاسخگوي تلاش خود در راه رسيدن به مطالبات مردم باشند.
آقاي خاتمي به جاي بيان «نداشتن اشكال در رد صلاحيت تعدادي از اصلاح طلبان»، از تمام انرژي و قدرت سياسي خود كه چند سالي است بطور پتانسيل در آمده استفاده كند و با استفاده از همه ظرفيت هاي موجود و باقيمانده اعتبار خود نزد ملت، اجازه هجمه به حقوق ابتدايي مردم از سوي «نگاهبانان قلعه غير قابل نفوذ نظارت استصوابي» را ندهند، كه اين آخرين معيار ملت برا تشخيص خيانت به آرمان ها و اميدهايشان مي باشد، كه اگر ملت نااميد باشد، ملك و مالك هر دو به نا كجا آباد مي روند.
ملت نجيب و صبور ايران:
امروز و با وجود آنكه سخن گفتن از تلاش براي اصلاح اوضاع نابسامان كشور، تنها به لطيفه اي تلخ مي ماند كه ديگر نه شوري بر مي انگيزد و نه اميدي، آينده وطن و فرزندان ميهن، ما را به حضور فعالانه در عرصه اجتماعي و سياسي كشور بر مي انگيزد.
انجمن اسلامي دانشجويان با تاكيد بر اينكه اصلاح ساختار سياسي و حل چالش هاي حاكميت جز با حضور آگاهانه ملت و پيشبرد روشهاي مدني كه قلم ها، فكرها و انديشه ها گره گشاي آنند، ميسر نمي باشد از ملت بزرگوار ايران مصرانه مي خواهد كه در صورت وجود حداقل هاي آزادي انتخاب، با شركت فعال و آگاهانه در انتخابات كه تنها ابزار دموكراسي موجود است، مرحله به مرحله ستون هاي زيباي دموكراسي را بناء كنند و از انفعال، قهر سياسي و كناره گيري از عرصه سياست ورزي و فعاليت اجتماعي بپرهيزند كه اين روش يا به سود كساني است كه منشاء مشروعيت خود را مردم نمي دانند و آنرا تنفيذي از عالم غيب مي پندارند، و يا به سود بيگانگاني است كه بر طبق اصول معمول ديپلماسي دنيا تنها به منافع كشور و ملت خود مي انديشند و از اين طبق، ناني نصيب ملت ايران نخواهد شد.
از سوي ديگر با نفي و نهي هر گونه پوپوليستي و توده وار خارج از عقلانيت مدني ، و همچنين با دوري از
راديكاليسم افراطي، فضاي حيات گروههاي فشار و شعله وري لمپنيسم در جامعه را مهيا نكند كه تاريخ نيز نشان داده كه اين روشها تنها دست حاكمان را براي برخورد با نخبگان سياسي باز مي‌گذارد.
3) اينك روي سخنمان با شما دانشجويان ايران زمين است:
شما كه در طول نيم قرن نجابت و مظلوميتتان حتي بر مخالفان پويايي و نشاط جنبش دانشجويي اثبات شده است.
شما كه تشيع تان را از ترس خلافت پنهان نكرديد و به حفظ هيچ مصلحتي حقيقت را ذبح شرعي ! شما كه تهمت شنيدن، رنج بردن و تازيانه خوردن در راه روشنگري و آزادي ملت، تنها لذت بزرگ زندگيتان است و تند بادهاي استبداد، استواري و ثبات قدمتان را بيشتر كرده است.همچنين در شرايطي كه پروسة انشقاق و جدايي دانشجويان فعاليت جنبش دانشجويي بدليل ترس و قدرت از روحهاي بلند عصيانگرشان، از سوي برخي جريانهاي وابسته در دانشگاه و يا خارج از آن كه تنها حتي حيات حلزوني را نيز براي دانشجويان برنم‌تابند. امروه تحكيم وحدت و پيوندها بيش از گذشته احساس مي‌شود. انجمن اسلامي دانشجويان با بيان اينكه جنبش دانشجويي صرفاً يك انرژي سياسي است كه در مقابل فشارها و تصلب ساخت سياسي سكوت نمي‌كند، حضور در حوضه هاي حكومتي و سهم خواهي در قدرت سبب از دست دادن نگاه نقادانه به حاكميت و كاهش تأثير گذاري اين جنبش اصيل در بدنه اجتماع مي‌داند و تأكيد مي‌كند كه جريانهاي دانشجويي با سر لوحه قرار دادن شعار جامعه‌اي مبتني بر دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي و همچنين با نهادينه كردن نگاه مدني در خلاء وحشتناك دين و اخلاق در حوزه‌هاي سياسي ايران، فعالانه تلاش كنند.
در پايان به عنوان بخشي از بدنه فعال جنبش دانشجويي ايران ، كه در سال هاي اخير در راه رسيدن به آرمان هاي ملت هزينه‌هاي فراواني پرداخته، اعلام ميداريم جريان دانشجويي به رغم تمام ناملايمات، همچنان بر مطالبات بر حق ملت ، همچون آزادي بيان و عقيده ، رعايت بدون قيد و شرط دموكراسي و حقوق بشر از سوي حاكميت ، دفاع از رجوع به آراء مستقيم مردم و داور دانستن آنها در منازعات سياسي اصرار ورزيده و همچون گذشته آمادگي پرداخت هزينه هاي لازم جهت رسيدن به جامعه‌اي انساني ومبتني بر حاكميت آزادي و عدالت را دارد.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تبريز و علوم پزشكي

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2139

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انجمن اسلامي دانشگاه آزاد تبريز : دموکراسي و حقوق بشر به نظام سياسي مشروعيت مي بخشد، پيمان پا کمهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016