پنجشنبه 2 بهمن 1382

بيانيه انجمن قلم ايران در تبعيد در اعتراض به دستگيري انصافعلی هدايت

بيانيه در دفاع از اهل قلم در ايران

20 ژانويه 2004


با تنگ شدن وقت و نزديکي روز ردِ نهايي جمهوری اسلامی در پاي صندوق هاي رای، همه ی نيروهای فشار و اعمال خشونت جمهوری اسارت نيز بسيج شده اند تا امکان نشت هر گونه خبر در باره ي اپوزيسيون واقعی و خارج از دايره ي قدرت را در نطفه خفه کنند. اين رفتاری ست مداوم که در تناوب هايی وابسته به روحيه ی مقاومت حدت و شدت می ياید. يکی از آخرين اوج های اعمال خشونت بی پرده به اهل قلم در جريان جنبش دانشجويی بود.

يکی از خبرنگارانی که به موازات خانم زيبا کاظمی، در حين تهيه ی گزارش از تظاهرات دانشجويان و مردم در تبريز، بازداشت و شکنجه شده بود، اما توانست با شهامت از جنايات وزارت اطلاعات گزارش بدهد، انصافعلی هدايت است که در حال حاضر نيز بلافاصله بعد از بازگشتن از آلمان بازداشت شده است.

شايد يکی از ارزشمندترين نتايج تجربيات مبارزه با جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق انسانی است، فرای تعلقات گروهی و اعتقادی کسانی که در راه مبارزه برای دمکراسی حقوقشان توسط قدرت پايمال می شود. دفاع از آزادی بيان و انديشه مرز نمی شناسد و نسبی هم نيست. در نتيجه ما خواستار آزادی بی قيد و شرط تمامی اهل قلم، از جمله آقای انصافعلی هدايت، از زندان های مخوف جمهوری اسلامی هستيم.

آزادی بی حصر و استثناء بيان و انديشه حق انسان است و دفاع از اين حق تنها وظيفه ی اصلی ِ انجمن قلم.

هيئت دبيران انجمن قلم ايران در تبعيد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3715

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه انجمن قلم ايران در تبعيد در اعتراض به دستگيري انصافعلی هدايت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016