پنجشنبه 2 بهمن 1382

پيام حمايت احسان شريعتي از تحصنِ نمايندگان و درخواستِ توضيح به مردم

مجلس منتخب ششم در آستانه اتخاذِ يک تصميمِ تاريخی قرار گرفته است و اميد می رود تا در اين هنگامه همه قصور های خود را جبران کند؛ مجلس بايد با صراحت علتِ کوتاهی های گذشته خود را به مردم ايران توضيح دهد و پوزش بخواهد؛ آيا ترورِ حجاريان توسط مأمورِ غيرمعذوری از گاردِ ويژه ولائی و شرکتِ مجددِ همين شخص در شبيخون به خوابگاه دانشگاه طباطبايی و ضرب و شتمِ دانشجويانِ بي دفاع، دهن کجی آشکار به شما و مردم نبود ؟ بگذريم از ساير پرونده های مفتوح، ... از قتل های زنجيره ای روشنفکران گرفته تا اسارتِ کنونی فرزندانِ فرزانه اين مرز و بوم...

در شرايط خطيری که نگاه جهانيان، و بويژه کشورهای مسلمان، نگرانِ سرنوشتِ جمهوری و پارلمان در ايران است؛ در شرايطي که به سببِ بحران آفرينی های مستمر اقتدارگرايانِ انحصار طلب و مماشات های مزمنِ بخشی از اصلاح طلبان، از مقطعِ انتخاباتِ شوراهای شهر بدينسو، بوضوحِ شاهدِ غلبه جوّ انفعال و بی اعتمادی عمومی از سوی مردم بوده ايم؛ در شرايطي که اکثريت مردم و روشنفکران ايران، برغم تحصن شجاعانه نمايندگان، نسبت به عزم تداوم آن تا مرحله برگزاری انتخاباتی آزاد و سراسری در ترديد بسر می برند؛ آری در چنين شرايط تعيين کننده و حساسی، انتظار هموطنان شما، در داخل و خارج کشور، پايداریِ تمام در راستای کسبِ دستآوردی ملی و همگانی است. افتخارِ نمايندگی واقعی و سخنگوی ملتی در انظار جهان شدن از فرصت های فرخنده ای است که به ُندرت در تاريخ ُرخ می نمايد و انتظار می رود که نمايندگانِ مردم فارغ از هر واهمه و طمعی نسبت به طرد يا کسبِ کرسی های وکالت و محاسبه ُبرد و باخت های رايج انتخاباتی، به روشنگری و فاش گوئی در مورد ترازنامه کار مجلس و برشمردنِ موانعِ استقرارِ حاکميتِ قانون و احقاقِ حقوقِ مدنی مردم همت ورزند؛ تا ملتِ ايران عواملی را که موجبِ انسدادِ کنونی مسيرِ اصلاحات، تعليقِ لوايحِ اصلاحی، تصويبِ کنوانسيون های بين المللی، و تداومِ وضع أسف بار قضائی در کشور شده اند را باز شناسند و خود تصميم گيرند.

باشد تا بارِ ديگر شورِ بهمنی و نشاطِ خردادی به دل های مردم خودآگاه ما باز گردد؛ فرشته عدالت بر فضای ميهن سوگ وارمان بال گسترد؛ و ملت ايران برای هميشه شاهدِ آزادی را در آغوش بفشرد و بدينسان، برای همه سرزمين ها و ملت های مسلمان نمونه شود.

ملت ايران! سرنوشتِ کشور فقط با عزمِ راسخِ شما رقم خواهد خورد!

برادرتان
احسان شريعتی
اول بهمن ۱۳۸۲

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3722

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام حمايت احسان شريعتي از تحصنِ نمايندگان و درخواستِ توضيح به مردم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016