جمعه 3 بهمن 1382

بيانيه مشترک تحريم انتخابات

با گذشت ۲۴ سال از حاكميت جمهوري اسلامي كه بر اساس نفي حاکميت مردم يايه گذاري شده و پايه اي ترين حقوق دموکراتيک يعني حق راي گيري و راي دهي را ناديده گرفته است، اين رژيم بار ديگر از مردم مي خواهد تا کارنامه ي شش مجلس پيشين را فراموش کرده و به کساني راي دهند که منصوب شوراي نگهبان و ولي فقيه هستند.
بي شک مردم ستمديده ايران که در ۲۴ سال اخير چيزي جز ستم و ويراني از اين رژيم مذهبي استوار بر راي ولي فقيه نديده اند، ديگر بار فريب نخواهند خورد و از شرکت در انتخاباتي که تاثيري در روند کشورداري، قانون گذاري و تغيير رژيم نداشته و نخواهد داشت خودداري خواهند کرد.
به اين منظور ما امضاکنندگان اين بيانيه در راستاي پيشبرد اهداف عالي مردم ايران يعني نظامي غير مذهبي و سکولار، دموکراسي، حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، و عدالت اجتماعي، از اعضا و هواداران خود مي خواهيم که پيام تحريم انتخابات را در داخل و خارج کشور هرچه رساتر اعلام دارند.
امضا هاي دريافتي به ترتيب الفبا

تاريخ دريافت تاريخ دريافت
جنبش آشتي ملي ۲۹/۱۰ اتحاديه سراسري پناهندگان ۲۹/۱۰
حزب آينده سازان برونمرزي ۲۹/۱۰ انجمن خانواده هاي مجاهدين ايراني مستقر درعراق - مقيم استراليا ۲۹/۱۰
حزب سوسياليست ايران ۲۹/۱۰ تشکل مستقلين ۲۹/۱۰
حزب سوسيال دموکرات ايران ۲۹/۱۰ سازمان زنان مترقي ۲۹/۱۰
حزب ملي گرايان سوسياليست ايران ۲۹/۱۰ کانون بين المللي زنان پيشرو ۲۹/۱۰
نهضت نجات ملي ايران ۲۹/۱۰ کانون هنري ايرانيان آزاديخواه ۲۹/۱۰


خانه پناهجو - سوييس ۳۰/۱۰ I.U.Rاتحاديه پناهندگان ايراني سوييس ۳۰/۱۰
شوراي نفتگران ۳۰/۱۰ سازمان ايرانيان غرب کانادا ۳۰/۱۰
کانون فرهنگي پيوند( زاربروکن آلمان) ۳۰/۱۰ مرکز پژوهشي وفيلمسازي سينماي آزاذ (آلمان) ۳۰/۱۰

کانون همبستگي سياسي ايرانيان - هدف ۰۱/۱۱ کميته نجات SOS ايران
۰۱/۱۱
کميته دفاع از حقوق بشر در ايران - کانادا ۰۱/۱۱ جامعه ورزشکاران ايراني- نروژ ۰۱/۱۱
هسته سرخ ۰۱/۱۱ سازمان آذرخش ۰۱/۱۱

۰۲/۱۱ جامعه ايرانيان-آمريکاييان - کلورادو ۰۲/۱۱
کانون فرهنگي خيام - مونيخ ۰۲/۱۱ مرکز دوستداران فيلم - آسگبورگ ۰۲/۱۱
۰۲/۱۱ ۰۲/۱۱

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3774

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه مشترک تحريم انتخابات' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016