سه شنبه 7 بهمن 1382

ايران خواهان انتخابات آزاد است، کانون سبزهاي ايران

کانون سبزهاي ايران

انتخابات غير آزاد مبتني بر تحميلات نظارت استصوابي غيرقانوني و از پيش باطل است

ايران خواهان انتخابات آزاد است. همه ي صلاحيت هاي سياسي بايد توسط مردم و در يك انتخابات آزاد احراز شوند، امروز صلاحيت نمايندگي مجلس و فردا ديگر صلاحيتهاي سياسي. اعلام اين كه انتخابات نميتواند آزاد باشد، اعلام اين كه صلاحيت نامزدهاي نمايندگي بايد توسط شوراي نگهبان تأييد شود، تلاش براي تحميل افراد مجري اوامر در يك انتخابات نمايشي، تلاش براي بيرون راندن اصلاحخواهان از مجلس، تلاش براي بستن راههاي دموكراتيك و مسالمتآميز گذار كشور به دموكراسي، بازي كردن با آتشي است كه هنوز شعلههاي آن در كشور همسايهي ما عراق سر به آسمان كشيده است. در حالي كه تنها اندكي پيش از اين در برابر چشم جهانيان ديكتاتوري زمينهساز تسخير و ويراني كشور همسايهي ما عراق و تبديل آن به يك كشور زير سلطهي آشوب زده شده است، در حالي كه ديكتاتوري در ايران شرايط مشابهي را براي ما فراهم ميكند، در حالي كه بنيادگرايي و استبداد و راهزني سياسي كشور را از درون ويران و از برون آماج خطرناكترين نقشههاي نواستعماري كرده است، ولايت فقيه كماكان به بحرانيتر كردن شرايط ادامه ميدهد.
مردم محروم ايران ديگر جايي براي عقب نشيني و صبر و توكل ندارند. مردم غرق شده در مشكل مسكن و كار و نان و امنيت ديگر چيزي براي غارت شدن ندارند. كشور در اعتياد، فحشاء، فساد، بيقانوني، زورگويي، گردنهزني، بيداد، ضعيفكشي و فلاكت غرق شده است. اين وضعيت بايد هرچه سريعتر پايان يابد. ايران مال همهي ايرانيان است و آنها بايد مهار خانهي خودشان را خود به دست داشته باشند. ايران بخشي از جهان است و جهان بايد اين كشور را با خود همراه ببيند. آنهايي كه به مردم ميگويند حق نداريد و صلاحيت نداريد كه نمايندگان خود را آزادانه انتخاب كنيد خود صلاحيت ندارند و ناچار خواهند شد صحنه را ترك كنند. كساني كه به مردم بيصلاحت ميگويند مخالفين بيصلاحيت مردم هستند.
ولايتفقيه با گسيل سفيران و نمايندگان به اروپا و در تماس با آمريكا ميكوشد به قيمت بس گزاف آنها را قانع كند تا ديكتاتوري فقاهتي بر مردم ايران را تحمل كنند. اينها ميخواهند با خنثي كردن فشار آمريكا و اروپا ميخ خود را سفت كنند و حقالسكوت را به وجه نفت براي طرف معامله بفرستند. اما جهان عليه استبداد و ديكتاتوري و تروريسم است. ديگر گذشتهاست آن دورهاي كه رژيمهاي استبدادي و ديكتاتوري با چاكري قدرتهاي بزرگ سروري خود را به مردم كشور خويش تحميل ميكردند. مردم ايران آگاه به مسايل سياسي و حقوق خود هستند. مردم از اين وضعيت بيزار شده و خواهان تأمين دموكراسي و امنيت و قانونيت در كشور هستند. آزاديخواهان ايراني در سراسر جهان دست اتحاد به سوي هم دراز ميكنند. آزاديخواهان مسلمان و غير مسلمان، مدافعان دموكراسي با هر دين و عقيده و مرام اكنون براي اتحاد ميكوشند. مردم ايران براي هدف بزرگ آزادي متحد ميشوند. مردم ايران تنها نيستند. ديكتاتوري نميتواند مثل گذشته پشت پردهي سكوت آنها را سركوب و منكوب كند. ايران خواهان آزادي است و براي گرفتن اين آزادي عزم خود را استوار كرده است. ايران خواهان انتخابات آزاد است. انتخابات غير آزاد مبتني بر تحميلات نظارت استصوابي غيرقانوني و از پيش باطل است.
به خاطر صلح و امنيت جهاني، به خاطر جلوگيري از تحميل خشونت به مردم ايران، به خاطر تأمين حقوق پايمال شدهي مردم، ضروريست نيروهاي آزاديخواه از سازمان ملل متحد براي انجام انتخابات آزاد در ايران ياري بخواهند. ضروري است نيروهاي آزاديخواه هيأتي را انتخاب و براي گزارش اوضاع ايران به سازمان ملل بفرستند. اين هيأت ميتواند از كميسيون حقوق بشر ايران، جامعهي حقوقدانان ايران، كانون نويسندگان ايران، احزاب سياسي ايران يا تركيبي از اين همه باشد. ما مردمان كشورهايي كه داراي حكومتهاي نادمكرتيك و سركوبگر هستند ضمن دفاع از استقلال كشور خويش ناچاريم از نهادهاي دموكراتيك بينالمللي براي نجات خود ياري بجوييم.
در اين شرايط حساس، تحصن نمايندگان اصلاحطلب همچون يك واكنش جدي در برابر تلاشهاي مستبدين براي تسخير مجلس است. علاوه بر سازمانها و احزاب سياسي، مردم از جنبش دانجشويي ايران انتظار اقدامي مؤثرتر جهت حمايت از متحصنين و گسترش مقاومت را دارند. جنبش دانشجويي ستون قدرتمند جنبش آزادي است و بر همين پايه وظايف بس سنگيني برعهده دارد. شايسته است كه رهبران اين جنبش با يك اقدام قاطع و سريع حضور پرپژواكتر دانشجو را در ميدان دفاع از انتخابات آزاد تأمين كنند. از دانشجويان عزيز انتظار ميرود به گستردن اعتصاب عمومي و تحصن اقدام كنند. حتي اگر نيروهاي انتظامي مانع شوند باز صرف كوشش آشكار دانشگاه براي اعتصاب و تحسن دلگرمي بزرگي در مبارزه است. ايران ميخواهد فرزندان پرشور و روشن خود را هرچه پرتوانتر در ميدان نبرد ببيند. اين شماييد كه بايد ايران را بسازيد. پس لحظهي سازندگي را از دست ندهيد!
نمايندگان محترم متحصن براي ادامهي مبارزهي خود سوگندنامهاي منتشر كردهاند. در همهي اين سوگند نامه تنها يك جا ميتوان به روشني گونهاي دفاع از آزادي واقعي را مشاهده كرد. نمايندگان محترم مكرراً به پاسداري از جمهوري اسلامي، قانون اساسي، دستورات امام، اوامر رهبر و همهي آن چه شوراي نگهبان ميتواند به عنوان باورهاي خود بر آنها دست بگذارد تأكيد كردهاند. در اين سوگندنامه آنان با كلمات مبهمي از آزادي دفاع ميكنند كه ميتواند به گونههاي متفاوت تفسير شود. سوگندنامهي اين نمايندگان محترم بيشتر در خدمت اثبات تعهد آنان به ولايت فقيه و صلاحيت آنان در انتخابات است تا يك انتقاد آزاديخواهانه از استبداد. آقايان بايد بدانند كه مردم ايران ديگر بالغ شدهاند و خيلي چيزها را ميدانند و از حركت در ابهام خسته شدهاند. از آقايان انتظار ميرود دفاع خود از آزادي را با يك جملهي ساده و مشخص در نفي نظارت استصوابي و اثبات حق شركت در انتخابات براي شهروندان ايراني، مستقل از وابستگي ديني، عقيدتي، سياسي، و سازماني آنان، روشن كنند. نمايندگان محترم خود ميدانند كه در چارچوب اين سوگندنامه حداكثر همتايان عقيدتيشان ميتوانند در انتخابات شركت كنند. بايد دليرانه مرز خودي و غير خودي را از ميان بردشت. دفاع روشن از آزادي روشنترين گام در مبارزه براي آزادي است.


زنده باد آزادي

كانون سبزهاي ايران
sabzha@chello.se

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3948

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ايران خواهان انتخابات آزاد است، کانون سبزهاي ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016