پنجشنبه 9 بهمن 1382

انجمن اسلامي دانشگاه هاي سهند تبريزو تربيت معلم آذربايجان: اجازه تشکيل حكومت تماميت خواه را نمي دهيم

پيمان پاک مهر – روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com

تبريز نيوز : سرويس سياسي : انجمن اسلامي دانشجويي دانشگاه هاي صنعتي سهند تبريزو تربيت معلم آذربايجان با صدور بيانيه اي مشترک از نمايندگان متحصن در مجلس حمايت کردند ، متن کامل اين بيانيه به شرح زير است :
بار ديگر تماميت خواهان فضاي سياسي كشور را از حضور مردم خالي احساس كرده و در لواي قانون با قلع و قمع گسترده داوطلبان ورود به مجلس قصد يكسانسازي كامل ساخت قدرت را در سر ميپرورانند.
جبهه ارتجاع پس از يك قرن مجددا پارلمان را هدف قرار داده و قصد دارد با تكرار تجربه تاريخي ملت ايران در صدر مشروطه ديكتاتوري جديدي را حاكم كند. غافل از اينكه نه جهان امروز مانند يك قرن پيش است و نه شهروندان فعلي مردمان صد سال قبل. امروز ارزشهايي چون دموكراسي، تساهل، تكثرگرايي و عدم خشونت آنچنان فراگير و جهان شمول شده است كه ديگر قدرت عريان هرچند هم كه گسترده باشد قادر به برپايي يك حكومت توتاليتر نخواهد بود. و اگر هم عدهاي اين خيال خام را در سر بپرورانند نهايتا براي به تاخير انداختن سقوط مرگبار خود چارهاي جز خودفروشي به بيگانگان نخواهند داشت. امري كه امروز شاهد نمونههاي بارز آن هستيم و باز هم فرجام چنين حكومتهايي چيزي بدتر از عراق و بهتر از گرجستان نخواهد بود.
تحصن نمايندگان ملت در مجلس شورا در اعتراض به رد صلاحيتهاي گسترده انجام شده تمامي محاسبات اقتدارگرايان براي فتح مجلس را برباد داده و باعث گشوده شدن فصل جديدي در مبارزات دموكراتيك مردم ايران شده است.
اما آنچه پس از گذشت بيش از دو هفته از تحصن نمايندگان پارلمان به چشم ميخورد، عدم حمايتهاي مردمي گسترده از اين حركت اعتراضي است. واقعهاي كه پيش از هر چيزي بيانگر از بين رفتن اعتماد عمومي نسبت به عملكرد نهادهاي مختلف حكومت است.
اگر تا ديروز مردم با شركت در انتخابات دوم خرداد 76 اعتراض خود را به دو دهه گذشته اعلام ميداشتند امروز با تحريم انتخابات شوراها و بيتوجهي به اصلاح طلبان حكومتي گسيختن پيوندهاي خود را از حكومت اعلام ميدارند. بي ترديد مسبب اين امر در ابتدا محافظه كاراني هستند كه با برخورداري از مصونيت آهنين در شش سال گذشته از هروسيله قانوني و فراقانوني براي ضربه زدن به جنبش اصلاحي مردم ايران استفاده كردهاند.
پس از آنها اصلاح طلبان كه عليرغم داشتن راي بيست ميليوني به مماشات با محافظه كاران پرداخته و با دادن امتيازات پشت پرده به آنها در وقايعي نظير قتلهاي زنجيرهاي، كوي دانشگاه، اصلاح قانون مطبوعات و لوايح دوگانه فضاي اسف انگيز كنوني را پديد آوردهاند.
ما به عنوان بخش كوچكي از جنبش بزرگ دانشجويي ايران عليرغم داشتن انتقادات فراوان به اصلاح طلبان حكومتي در زمينههاي نظري و عملي، حمايت از نمايندگان متحصن را در شرايط كنوني بسيار لازم ميدانيم. چرا كه اين حمايت نه جانبداري از جرياني خاص بلكه حمايت از كليت جنبشي است كه در دوم خرداد 76 آغاز گشت و ناخواسته سرنوشت اين جنبش با حوادثي كه اين روزها در پارلمان ميگذرد پيوند خورده است.
چه اينكه از برخوردهاي جناح مافيا با تحصن نمايندگان به راحتي ميتوان فهميد كه آن ها چه هراسي از حضور مردم در اين صحنه پيدا كردهاند. كه اگر اين چنين نبود به هيچ وجه صدا و سيما ارتباط نمايندگان با مردم را قطع نميكرد و ديگر رسانههاي محافظه كار نيز به تهديد و تخريب متحصنين نميپرداختند.
در صورت عدم حمايت مردم و نهادهاي اجتماعي مستقل از اين حركت است كه محافظه كاران به سهولت تحصن نمايندگان را سركوب خواهند كرد و آنگاه به جهان غرب اعلام ميدارند كه در ايران هيچ صداي اعتراضي نيست و ما تنها صاحبان بي چون و چراي قدرت هستيم كه همه دنيا ميبايد با ما مذاكره كنند. كه بارزترين نمونههاي آن امضاي پروتكل الحاقي و سفرهاي خارجي توسط فردي است كه هيچ سمتي در دولت منتخب ندارد و جز در برابر نهادهاي انتصابي به هيچ فرد ديگري پاسخگو نيست.
در اين ميان وظيفه همه فعالان سياسي ـ اجتماعي مستقل از قدرت اين است كه با صداي بلند فرياد اعتراض خود را به گوش جهانيان برسانند و اعلام كنند كه برگزاري انتخاباتهاي پياپي در ايران با چنين سبك و سياقي به هيچ وجه نشانه وجود دموكراسي نيست و اين خيمه شببازيها تنها براي سرگرمي مردم ايران و جهان طراحي شده است. وگرنه چگونه مجلسي كه با يك حكم حكومتي غيرقانوني از كار ميايستد، ميتواند از حقوق ملت آزادنه دفاع كند؟! و بلاشك بهترين راه اعتراض در اين شرايط چيزي جز حمايت از حركت نمايندگان مجلس خواهد بود.
از ديگر سو اگر نمايندگان متحصن ميخواهند مشروعيت اصلاح طلبان را حفظ كنند و به بازسازي اعتماد عمومي بپردازند بايد بدانند كه اين آخرين فرصت آنهاست و آنها چارهاي جز ايستادگي در اين ميدان نخواهند داشت. چرا كه اگر آنها چونان سالهاي گذشته درگير مذاكرات پشت پرده بشوند بايد كار اصلاح طلبي را در اين مملكت تمام شده دانست.
حمايتهاي دانشجويي و مردمي تنها زماني جلب خواهد شد كه نمايندگان بدون هيچ ملاحظهاي خواستههاي خود را صريحا مطرح كنند زيرا مردم پس از شش سال ديگر حاضر به دادن هزينه در راستايي كه هدف آن نامعلوم باشد نخواهند بود.
بيترديد خواستههاي اين تحصن در اين لحظات تاريخي نبايد چيزي كمتر از لغو نظارت استصوابي، تصويب لوايح دوگانه، آزادي زندانيان سياسي و رفع توقيف مطبوعات مستقل باشد. چرا كه ديگر مردم ما به كمتر از اين حد رضايت نداشته و از حركتي كه نخواهد اين خواستهها را دنبال كند پشتيباني نخواهند كرد.
در صورت ايستادگي بر چنين خواستههايي نمايندگان متحصن نه تنها نام خود را در تاريخ ايران جاودانه خواهند كرد بلكه حتي در صورت به نتيجه نرسيدن، اين تحصن خود مبدا جنبشي خواهد شد كه حمايتهاي عظيم مردمي را به دنبال خواهد داشت.
شهروندان ايراني از اصلاح طلبان مجلس و دولت انتظار دارند كه با پايداري در تحصن خود از آزاديهاي مدني دفاع كرده و با تمامي قانونهاي ناقض حقوق بشر نظير نظارت استصوابي به مقابله بپردازند .
اگر ساخت قدرت در جمهوري اسلامي اين اجازه را به آنها نميدهد با خروج دسته جمعي از حاكميت و عدم برگزاري و شركت در انتخابات فرمايشي يك بار براي هميشه تكليف مردم را با چنين حكومتي روشن كنند. به ايرانيان و جهانيان بفهمانند كه آيا در جمهوري اسلامي مجلس و دولت منتخب داراي قدرت لازم هستند يا اينكه انتخابات تنها زينتي است براي ديكتاتوري. و اگر اين چنين است خروج از حاكميت ميتواند بهترين راه براي جلوگيري از نضج يافتن ديكتاتوري مذهبي در حجاب جمهوريت باشد.
در صورت وجود اين ايستادگي از سوي نمايندگان خواهد بود كه مردم ايران به نداي آنها پاسخ خواهند داد آنچنان كه درخواست مصدق كبير را در 30 تير ماه اجابت كردند و اين مردم ثابت كردهاند كه ظرفيت آنرا دارند كه بار ديگر حماسههايي چون 30 تير، 22 بهمن و 2 خرداد را خلق كرده و خودكامگان و تماميت خواهان را برسر جاي خود بنشانند.
و در پايان به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي ايران خود را به آرمانهاي اعلاميه جهاني حقوق بشر پايبند ميدانيم و تاجايي كه توان داريم اجازه نخواهيم داد كه حكومتي توتاليتر در اين كشور ايجاد شود.
به جناح مافيا و انصار آنها هشدار ميدهيم كه خودكامگي و ديكتاتوري در ايران هيچ گاه فرجام خوشي نداشته است. اين روزها در آستانه بيست و پنجمين سالگرد انقلاب پرصلابتي هستيم كه خود دال بر اين گواه خواهد بود. انقلابي با هدف بدست آوردن آزادي و استقلال كه استبداد پهلوي عليرغم دارا بودن حمايتهاي جهاني نيز نتوانست در برابر آن ايستادگي كند و بيترديد هيچ استبداد ديگري را نيز ياراي رويارويي با اين ملت قهرمان نخواهد بود.
سرنگون باد ارتجاع و ديكتاتوري
پايدار باد جبهه آزادي طلبي و دموكراسي خواهي

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4032

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انجمن اسلامي دانشگاه هاي سهند تبريزو تربيت معلم آذربايجان: اجازه تشکيل حكومت تماميت خواه را نمي دهيم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016