شنبه 11 بهمن 1382

نامه 47 انجمن اسلامي دانشجويان عضو دفتر تحکيم وحدت در انتقاد به موضع گيري کشورهاي اروپايي در قبال تحولات سياسي در ايران

مبادا کشورهاي اروپايي دچار اين اشتباه شوند که به رسميت شناختن و مذاکره با اقتدارگراين به دليل در اختيار داشتن منابع قدرت از سوي آنان مي تواند به دستيابي راحت تر به راه حل مشکلاتي نظير صلح خاورمينه،گسترش تروريسم و نظارت بر امور هسته اي ايران بيانجامد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هماهنگ کننده سياست خارجي اتحاديه اروپا
عاليجناب خاوير سولانا:
ما اعضاي دفتر تحكيم وحدت به عنوان تنها سازمان دانشجويي سراسري در ايران كه اعضاي آن در هر دانشگاه با راي مستقيم دانشجويان انتخاب مي گردند و در دفاع از حقوق آنان به فعاليت مي پردازند بر آن شديم كه به دليل موضع گيري ها و عملكردهاي اخير برخي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، مراتب نگراني خود را از چنين موضع گيريهايي رسماً و از طريق نوشتن اين نامه به جنابعالي اعلام كنيم.
عاليجناب :
همانگونه كه مي دانيد، مردم ايران از سال 76 جنبشي اجتماعي را بنيان نهاده اند كه هدف از آن تامين حقوق شهرونديشان از جمله آزادي بيان و عقيده، آزادي فعاليت هاي سياسي، بسط و تعميق آزادي هاي اجتماعي و حركت در مسير توسعه و پيشرفت اقتصادي بود.به اعتقاد ما اين اهداف تنها در سايه ايجاد و تثبيت دموکراسي در ايران و حاكم شدن حقوق بشر، به عنوان ميثاق جامعه جهاني در دفاع از حقوق كليه انسانها، برتمامي اركان جامعه و حكومت امكان پذير است.
در اين سال ها مردم ايران بارها نشان داده اند که همراه با انديشمندان، روشنفكران و دانشجويان آزاديخواه خود و با وجود تمامي مشکلات در راه پيشبرد جنبش اصلاحات توان ايستادگي و دفاع از حقوق انساني خويش را در برابر جريانات سياسي اي که بي اعتنا به اين حقوق تنها به حفظ قدرت و باقي ماندن بر مسند حکومت مي انديشند دارند. از اين رو به رسميت شناختن و مذاکره با چنين جريان فكري وسياسي كه در ميان مردم ايران فاقد پايگاه اجتماعي و داراي پايين ترين حد مشروعيت است از سوي کشورهاي اروپايي اشتباهي بزرگ خواهد بود كه نه تنها به تامين منافع آنان نمي انجامد بلکه موجب خدشه دار شدن اعتبارجهاني آنها وشکل گيري نگاه منفي نسبت به اين کشورها در اذهان مردم ايران و جهان مي گردد.
مطمئنا شما و همکارانتان در اتحاديه اروپا نيز مبناي مشروعيت يك حكومت در جهان امروز را در پاي بندي آن به قرار دادها و تعهدات بين المللي و پذيرش حق حاكميت مردم از سوي آن حكومت مي دانيد و نه ميزان نرمش هاي مقطعي در دادن امتيازات اقتصادي يا سياسي به ساير كشورها که با هدف باقي ماندن بر اريکه قدرت صورت مي گيرد. همچنين به خوبي مي دانيد در قرن بيست و يکم و عصر ارتباطات منافع و امنيت کشورها آنچنان به يکديگر پيوسته است که هيچ کشوري نمي تواند از تبعات حاکميت انديشه هاي تماميت خواهانه در گوشه اي از جهان در امان بماند.شايد اگر كشورهاي جهان 20 سال پيش نيز نظير امروز به اهميت پاي بندي حكومت ها به دموکراسي و حقوف بشر براي صلح جهاني آگاهي داشتند، هرگز كساني نظير صدام حسين نمي توانستند با اتكا به حمايت يا سكوت بين المللي به سركوب مردم عراق وتجاوز به کشورهاي همسايه مبادرت بورزند وبه چنان خطري براي صلح وامنيت خاورميانه و جهان مبدل گردندكه چاره اي جز نقض تاسف بار استقلال و عزت مردم عراق براي رهايي از چنگال حاكم مجنونشان باقي نماند.
عاليجناب!
همانگونه كه اشاره شد، انگيزه ما از نوشتن اين نامه ابراز نگراني از نحوه عمل كشورهايي اروپايي در وقايع جاري ايران است كه گونه اي حمايت تلويحي و موافقت ضمني نسبت به عملکرد محافظه کاران در نقض حق انتخاب مردم ايران را به ذهن متبادر مي‌سازد. همانگونه كه مي‌دانيد محافظه کاران مسلط به نهادهاي انتصابي در ايران اقدام به ردصلاحيت گسترده كانديداهاي انتخاباتي هفتمين دوره انتخابات مجلس نموده اند. بسياري از ردصلاحيت شدگان از نمايندگان دوره‌هاي پيشين مجلس بوده و بعضا از اعضاي جريانات سياسي‌ حاشيه‌اي تري هستند كه سالهاست امکان حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي در جمهوري اسلامي را نداشته‌اند. البته محافظه کاران در اين راه با توجه به عدم همراهي و مخالفت هاي شديد مردمي نيازمند حمايت و جلب موافقت اتحاديه اروپا و يا كشورهاي تأثير گذار در اين نهاد هستند.لذا با تلاش فراوان مي‌كوشند تا ضمن مذاكره، اين اطمينان را به وجود آورند كه پس از در اختيار گرفتن اركان حاكميت به شريكي مطمئن و بي بديل براي آنان بدل خواهند شد. بي‌گمان سفرهاي اخير افرادي از وابستگان جريانات سياسي محافظه‌كار ايران كه نماينده بخش انتصابي جمهوري ا سلامي هستند به كشورهاي اروپايي را نيز بايد در همين راستا ارزيابي كرد. متأسفانه بايد گفت عكس‌العمل مقامات برخي از اين كشورها در برابر اين موضوع به گونه‌اي نشان از آن داشت كه تضمين‌هاي اقتدار گرايان و سياست‌ آنان مبني بر كوتاه آ‌مدن‌هاي مقطعي مورد پذيرش آنان قرار گرفته وتاثير به سزايي در موضع گيري هايشان داشته است.پيش از اين نيز تعدادي از کشورهاي تاثيرگذار اتحاديه اروپا در جريان امضا پروتکل الحاقي NPT با ظاهر شدن در نقش ميانجي به کمک محافظه کاران ايراني شتافتند که با دور زدن نهادهاي انتخابي خود را به عنوان صاحبان قدرت و طرف حساب نهادهاي داوري جهاني مطرح نموده بودند که اين موضوع در تناقض با اصل تقويت دموکراسي و نهادهاي انتخابي است که همواره از سوي کشورهاي اروپايي به عنوان اصل اساسي سياست خارجي آنان مطرح شده است.
مايه تاسف بسيار است که کشور فرانسه که مهد آزادي،دموکراسي و روشنفکري در جهان مدرن به شمار مي رود با پذيرش ميزباني و مذاکره با نمايندگان اقتدارگرايان نقشي اساسي در اين زمينه ايفا نموده است.البته اميدواريم که مقامات اين کشور که مردم و روشنفکرانش همواره از بزرگترين مدافعان دموکراسي و حقوق بشر در جهان بوده اند،اشتباهات خود را در نحوه تعامل با مقامات رژيم سابق عراق در مورد محافظه کاران ايران تکرار نکنند تا نتايج زيان بار آن نيز تکرار نشود.
عاليجناب سولانا:
نگراني ما به عنوان منتخبين دانشجويان ايراني در دفتر تحکيم وحدت از آن است که مبادا کشورهاي اروپايي دچار اين اشتباه شوند که به رسميت شناختن و مذاکره با اقتدارگراين به دليل در اختيار داشتن منابع قدرت از سوي آنان مي تواند به دستيابي راحت تر به راه حل مشکلاتي نظير صلح خاورمينه،گسترش تروريسم و نظارت بر امور هسته اي ايران بيانجامد و در اين راه مقولات مهمي مانند دموكراسي و حقوق بشر به فراموشي سپرده شوند در حاليکه تجربه عراق و ساير موارد اينچنيني به روشني آشکار ساخته است که تنها از طريق تقويت و گسترش دموکراسي و حقوق بشر مي توان به اين خواسته ها دست يافت.
از اين رو و با توجه به قدرت گرفتن اين تصور در ميان مردم و نخبگان ايران که سفر ها ومذاکرات نمايندگان بخش انتصابي حاکميت که فاقد جايگاه رسمي در دستگاه ديپلماسي دولت ايران هستند به جلب موافقت مقامات اروپايي نسبت به عملکرد جريان محافظه کار ايران انجاميده است و از آنجا که در صورت دستيابي اقتدارگرايان به قدرت در ايران ،سرکوب گسترده آزادي هاي سياسي و اجتماعي شکل خواهد گرفت خواست ما از شما ومقامات اتحاديه اروپا آنست که صريحا نظر خود را پيرامون ميزان اهميت حقوق بشر و دموکراسي در سياست هاي خارجي اتحاديه اروپا اعلام نماييد وبه اين سوال اساسي پاسخ دهيد که آيا حاضر به چشم پوشي از ارزشهاي جهان شمول (دموکراسي و حقوق بشر) و صلح وامنيت حاصل از آنها در
برابر منافع کوتاه مدت هستيد؟
مطمنا موضع اتحاديه اروپا وکشورهاي عضو آن در اين مقطع تاريخي از جنبش دموکراسي خواهي مردم ايران در اذهان و حافظه تاريخي مردم و جنبش دانشجويي ايران ثبت خواهد شد ودر صورت ادامه حمايت از اقتدارگرايان ومحافظه کاران شما را نخواهند بخشيد.
به اميد روزي که توسعه وپيشرفت در سايه صلح جهاني براي کليه انسانها وتمامي ملت ها ميسر گردد.


انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي:
صنعتي اميرکبير- صنعتي شريف-اموراقتصادي ودارايي-علوم پزشکي ايران-علوم بهزيستي و توانبخشي-خواجه نصير-صنعت آب و برق ( شهيد عباسپور)-تربيت معلم تهران-الزهرا-علامه طباطبايي-علم وصنعت-شهيد رجايي-تربيت معلم سبزوار-علوم پزشکي شهرکرد-شهرکرد-علوم پزشکي زاهدان-سيستان وبلوچستان-علوم پزشکي زابل- اروميه-محقق اردبيلي-علوم پزشکي اردبيل-تربيت معلم آذربايجان-صنعتي سهند تبريز-زنجان-توسع اسلامي يزد-مجمع پيرو خط امام يزد-اراک-مجمع اسلامي دانشجويان سمنان-علوم پزشکي اراک-شهيد چمران اهواز-علوم پزشکي اهواز-مازندران-علوم پزشکي گيلان-لرستان-علوم پزشکي لرستان-صنعتي اصفهان-شيراز و علوم پزشکي-رازي کرمانشاه-علوم پزشکي کرمانشاه-شهيد باهنر کرمان-علوم پزشکي کرمان-علوم پزشکي بوشهر-علوم پزشکي هرمزگان-خليج فارس-فردوسي علوم پزشکي مشهد-علوم پزشکي کاشان- مخابرات

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4110

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه 47 انجمن اسلامي دانشجويان عضو دفتر تحکيم وحدت در انتقاد به موضع گيري کشورهاي اروپايي در قبال تحولات سياسي در ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016