دوشنبه 13 بهمن 1382

نمایش انتخاباتی را تحریم کنیم! کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی

اطلاعیه خبری شماره شانزده
ستاد خبری کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی

دانشجویان ، جوانان ، مردم آگاه و مبارز

جناح های حاکم در جمهوری اسلامی تنها بر سر سهم خود از قدرت مشغول چانه زنی هستند اما آن چه در بیست و پنج سال گذشته هرگز رخ نداده است " انتخابات" به معنای واقعی کلمه بوده است.
احمد باطبی چهره شاخص جنبش دانشجویی از زندان اوین در پیامی در باره تحریم انتخابات نوشته است: " نظارت استصوابی تمامی روند انتخابات را از مشروعيت ساقط نموده است و ديگر سخن از قبول و يا رد صلاحيت برخی از نامزدهای انتخاباتی موضوعيت ندارد.
نظارت استصوابی چون تيغی برنده بر گردن دموکراسی مانع گذار ايرانيان بسوی مردم سالاری و توهين به شعور مردم در انتخاب نمايندگان واقعی خويش است. تا زمانی که گروهی اقتدارگرا با تکيه بر مناصب خود ساخته برای مردم تعيين تکليف ميکنند و ايرانيان را در زمره ديوانگان مى انگارند که خود قادر به تصميم گيری در مورد زندگی و آينده کشور خويش نيستند هيچگونه انتخاباتی را نميتوان مشروع دانست. انتخابات تحت نظارت استصوابی به جز انتصابات و برگزيدن نمايندگان از بين خودى ها مفهوم ديگری ندارد. چنين انتخاباتی جز برای کسب وجهه بين المللی برای اقتدارگرايان و ادامه روند سرکوبها ثمری برای ايرانيان نخواهد داشت. نظارت استصوابی نشانه ای بارز از نقض حقوق شهروندی مردم درتعيين سرنوشت خويش به دست خودشان است. تا زمانيکه بساط نظارت استصوابی برچيده نشده است شرکت مردم درانتخابات تنها موجب استحکام پايه های قدرت اقتدارگرايان ميگردد.
به عنوان عضو کوچکی درجامعه ايرانی از تمامی هم ميهنان درخواست ميکنم از شرکت در انتخابات خودداری نمايند ."
از همین رو با آنکه فراخوان به تحریم نمایش انتخاباتی حاکمیت امری ست که توده های مردم خود بدان واقفند و نظر سنجی های وزارت کشور و سایر مراکز تحقیقاتی نیز نشانگر آن است که تنها کمتر از ده درصد مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد، اما کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی از دانشجویان ، جوانان ، کارگران ، معلمان ، پرستاران و تمام آحاد مردم بپاخاسته می خواهد تا تحریم انتخابات را با گسترش مبارزه همه جانبه با مظاهر بیست و پنج سال دیکتاتوری ، خفقان، فقر ،فلاکت و غارت سرمایه های کشور پیوند بزنند. باشد تا روز این نمایش به روز سوگواری دژخیمان بدل شود!

زنده باد آزادی!

کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی
یازدهم بهمن ماه 1382
www.freebatebi.com
http://freeirancom.persianblog.com/
info@freebatebi.com

هموطن، شب اندیشان با فیلتر کردن سایت کمیته پیگیری در خیال نرسیدن پیام مبارزه به مردم بوده اند ؛ با توزیع این اطلاعیه ما را در راه مبارزه با دشمنان آزادی یاری کنید.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4188

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نمایش انتخاباتی را تحریم کنیم! کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016