شنبه 18 بهمن 1382

نمايندگان معترض مجلس شوراي اسلامي، درود، كانون سبزهاي ايران

نمايندگان معترض مجلس شوراي اسلامي!
به عنوان شهروند آزادي‌خواه ايران، ايستادگي شما در برابر استبداد را تحسين مي‌كنيم. تحصن شما گامي مهم و مثبت در اعتلاي مبارزه‌ براي انتخابات آزاد بوده و تداوم مبارزه‌ي شما بي‌گمان ثمرات بيشتري خواهد داشت. ايرانيان نمي‌بايست به چيزي كمتر از انتخابات آزاد تن دهند. همانگونه كه در اعلاميه‌ي پايان تحصن آمده است انتخابات ناآزاد غير قانوني است. شركت در چنين انتخاباتي خيانت به مردم و دموكراسي و همكاري با مرتجعيني است كه گام به گام ايران را به سوي ويراني و فاجعه مي‌كشانند. ايران خواهان انتخابات آزاد است!

نمايندگان محترم!
شما خود ميدانيد كه در تاريخ دموكراسي، پارلمان هم نماد و هم ميدان بزرگ مبارزه بوده است و بسياري از حزب‌هاي واقعي و حركت‌هاي مهم سياسي از دل مبارزات پارلماني بيرون آمده‌اند. شما اكنون در وضعيتي قرار داريد كه با بهره‌گيري از تجارب تاريخ دموكراسي مي‌توانيد حركت اعتراضي خود را فرابرويانيد و با تشكيل نهاد سياسي نمايندگان معترض، به گونه‌اي متشكل و نيرومند حضورتان را در ميدان مبارزه گسترش دهيد. مجموعه‌ي شما يك حركت است و اين حركت اعتباري يافته است كه جنبش دموكراسي بايد در آينده نيز از آن بهره‌مند گردد. مجمع شما نمايندگان مبارز تاكنون بي‌صلاحيتي شوراي نگهبان، رد نظارت استصوابي، منع ولي فقيه از تحميل استبداد، و تحريم انتخابات ناآزاد را مشخص كرده است. اين مجمع براي دفاع از اين مواضع و گسترش مبارزه‌ي آزادي‌خواهانه‌ي خود ضروريست همچنان به صورت متشكل در ميدان باشد. تشكيل نهاد سياسي نمايندگان معترض، در هر شكل و به هر نام كه ممكن شود، فوريت دارد.

نمايندگان محترم!
با تمجيد از صراحت نسبي اعلاميه‌ي آزادي‌خواهانه‌ي پايان تحصن شما، به عنوان شهروند ايران خواهان فراروياندن اين صراحت بيان تا مرحله‌ي دفاع از دموكراسي فارغ از هرگونه شرط‌هاي بازدارنده هستيم. دموكراسي با پسوند يا دموكراسي نيست و يا دموكراسي ناقص است. دموكراسي، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد، اين است نياز ما ايرانيان استبداد زده. اكنون همه چيز روشن مي‌كند كه ايران با گامهاي سريعتري به دموكراسي نزديك مي‌شود. نه استبداد ماندني است و نه شرط‌هاي استبدادي و محدود‌كننده براي دموكراسي. ما مي‌رويم تا همه با هم، با هر دين و عقيده و نظر، دست به دست هم، در پرتو آفتاب دموكراسي زندگي نويني را پي‌افكنيم.

بار ديگر درود!

زنده باد آزادي
كانون سبزهاي ايران

Sabzha@chello.se

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4358

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نمايندگان معترض مجلس شوراي اسلامي، درود، كانون سبزهاي ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016