پنجشنبه 23 بهمن 1382

تقلب درانتخابات جدی است! سازمان اتحاد فداييان خلق ايران

درپی حذف اصلاح طلبان از عرصه رقابت دوجناح حکومت ، اکنون محافظه کاران بی رقيب در ميدان مانده اند تا سکوهای نمايندگی دورهفتم انتخابات مجلس را بدون افتخار ، قبضه کنند. تقريبا تمامی داده ها و نظرسنجی ها ، گويای تحريم گسترده انتخابات توسط مردم است. اکثريت قاطع اپوزيسيون جمهوری اسلامی ، چندماهی است که عدم مشارکت دراين خيمه شب بازی را تبليغ می کنند. طی يک ماهه اخير بسياری از روشنفکران ، دانشجويان و برخی ديگر از جمهوری خواهان ، به تحريم انتخابات رسيده اند. نهضت آزادی ايران و اصلاح طلبان قلع و قمع شده ، همراه حاشيه دوروبرشان نيز به اين موج عظيم پيوسته اند. به نظر می رسد هيچ گاه جامعه ايران تا بدين اندازه در تحريم انتخابات يک صدا نبوده است و اين محافظه کارانی را که تاکنون از مشارکت های مردم در انتخابات دل خوش نداشته اند ، تاحدی نگران کرده است. اينان که درهر رقابتی که مردم حضورداشته اند ، بازنده بوده اند ، با حذف اصلاح طلبان و بی رقيب ماندن درميدان ، مشتاقانه درپی مشارکت مردم اند. تشديد فشار به روزنامه هايي که جزاين می گويند ، از نتايج چنين سياستی است. تنها طی دو هفته اخير هشت روزنامه : آفتاب يزد ، اعتماد ، ايران ، شرق ، مردمسالاری، نسيم صبا ، همبستگی و ياس نو از جانب سعيدمرتضوی دادستان تهران تهديد شده اند ، چند روزنامه نگار به دادگاه احضارشده و به تمامی مطبوعات اخطارشده است که درصورت طرح مساله تحريم انتخابات ، توقيف خواهند شد. تهاجم به مطبوعات ، تهديد روزنامه نگاران با اين هدف صورت می گيرد که از سويي امکان مشارکت مردم دراين مسابقه تک نفره را که به سود خويش می بينند ، بيشترکنند و از سوی ديگر دست بردن درميزان مشارکت و نتايج انتخابات را درغياب روزنامه نگاران سهل تر می کند.

اخباررسيده حاکی است که سردمداران محافظه کاران با حمايت قاطع « مقام رهبری » و شخص هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت ، درنظر دارند نتايج انتخابات را به دليل « مصلحت نظام » و « حفظ اسلام » دستکاری کنند. دراولين گام سعيدمرتضوی ها را به روی صحنه آورده اند تا با تهديد و ارعاب روزنامه نگاران و فعالين سياسی و جنبش دانشجويي ، صدای اعتراض را بويژه در درون خاموش کنند. گام بعدی را ارگان های رسانه ای مافيای قدرت برخواهند داشت. کيهان و رسالت و صداوسيما دست به کار تبليغات اند. مشخصا گفته می شود که صداوسيما درنظردارد با مونتاژکردن فيلم های دوره های پيشين انتخابات با انتخابات کنونی ، ميزان مشارکت را وسيع نشان دهد ، سپس نوبت به مجريان و برگزارکنندگان انتخابات است که ميزان مشارکت را چندين برابر اعلام کنند.

آن چه که درطی چندسال اخير دست سران رژيم را برای تقلب می بست ، رقابت دوجناح حاکم بود. با حذف نيروهای اصلی اصلاح طلبان و تسليم احتمالی باقيمانده آنها به حکم حکومتی امکان تقلب بالاتررفته است.

سازمان اتحادفداييان خلق ، انتخابات کنونی را يک خيمه شب بازی بيش نمی داند و مشارکت به هرشکل درآن را به سود طرفداران حکومت ولايي می شناسد و خواهان لغو اين انتخابات فرمايشی است و همان گونه که بارها اعلام کرده است « رفراندوم برای تعيين نوع حکومت دريک انتخابات آزاد که درآن آزادی احزاب و سازمان های سياسی ، آزادی بيان و مطبوعات تامين باشد و همه شهروندان با حقوق برابر بتوانند درآن مشارکت نمايند يکی از راه های برون رفت از بحرانی است که جمهوری اسلامی کشور مارا درآن گرفتار کرده است.»

همچنين ما نسبت به تقلب و دستبرد به نتايج انتخابات هشدار داده از تمامی سازمان ها ، احزاب و نهادهای سياسی و دموکراتيک دعوت می کنيم که با بسيج روزنامه نگاران داخلی و خارجی و تشويق نمايندگان رسانه های ارتباط جمعی برای تهيه فيلم و گزارس از حوزه های انتخاباتی ، امکان فريب کاری های رژيم و بزرگ نمايي های صداوسيمای جمهوری اسلامی را کاهش دهند.

هيات اجراييه سازمان اتحادفداييان خلق ايران
21 بهمن ماه 1382

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4526

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تقلب درانتخابات جدی است! سازمان اتحاد فداييان خلق ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016