چهارشنبه 10 تير 1383

جنبش دانشجويي در سالي که گذشت، 1، فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی
ويژنامه 18 تير 83
جنبش دانشجويي در سالي که گذشت

نهادهای مدافع حقوق بشر !
ايرانيان آزاده و مبارز !
پنج سال از سالروز سرکوب جنبش دانشجويی در دانشگاههای تهران و تبريز می گذرد . مسئولين رژيم جمهوری اسلامی ايران در راستای نقض گسترده ، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در اين سال نيز همچون سالهای گذشته بيشترين حساسيت را نسبت به فعالين جنبش دانشجويی نشان داده و با تمام امکانات به سرکوب آنان پرداخته است . جنبش دانشجويی که خود را وارث جنبش دانشجوئی دوره پهلوی می داند ، بر خواست های مشخصی چون آزادی خواهی ، عدالت طلبی ، دموکراسی ، حقوق بشر ، حق شهروندی ، نقد نهاد قدرت و استقلال پای می فشرند .
با توجه به جو سانسور حاکم بر چرخه اطلاعات در ايران ، گزارش موجود تنها بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق فعالين اين جنبش را در بر می گيرد . از تمامی مطلعين درخواست می شود که مارا در تکميل اين گزارش ياری رسانند .


تير 1382

1ـ ميکائيل عظيمی کارشناس ارشد اقتصاد و عضو سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايی ، هنگام خروج از سازمان تأمين اجتماعی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. ( امير کبير 15/4/82 )

2ـ عليرضا طاهری از فعالين سابق دفتر تحکيم وحدت ، توسط مأموران امنيتی ربوده شد. نامبرده به علت شکايت از سپاه پاسداران به کميسيون سازمان ملل از سوی قرار گاه ثارالله سپاه پاسداران ، زير فشار بود. ( امير کبير 27/4/82 )

3ـ کامران مولايی عضو سابق انجمن اسلامی دانشجويان و مدير مسئول سابق نشريه دانشجويی « کاوه دادخواه » رضا بهنام پور سردبير سابق نشريه دانشجويی « اميد » و عضو سابق انجمن اسلامی دانشجويان ، محمد سياه پوش مدير مسئول هفته نامه طنز دانشجويی « نيشخند » ، رضا وفايی بيگانه مدير مسئول فعلی نشريه دانشجويی « کاوه دادخواه » قدرت شکری تبار عضو مجمع پيروان خط امام ، سيد احمد حسينی عضو مجمع پيروان خط امام ، سعيد اوانی دبير فعلی انجمن اسلامی دانشجويان ، احسان جمشيدی سردبير نشريه طنز دانشجويی « قارقار » و حميد بيگ پور عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجويان توسط مأموران اطلاعات استان ايلام بازداشت شدند. گفتنی است تعدادی از اين دانشجويان عضو خانه نشريات دانشجويی بودند که چندی پيش نامه سرگشاده ای خطاب به علی خامنه ای نوشتند. ( امير کبير 11/4/82 )

4ـ مهدی پوررحيم عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت و شورای تهران دفتر تحکيم وحدت به حکم سعيد مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران ، بازداشت شد. ( امير کبير 5/4/82 )

5ـ محمد استکی و يحيی مسعودی نژاد از فعالان جنبش دانشجويی دانشگاه يزد توسط مأموران امنيتی لباس شخصی بازداشت شدند. گفتنی است که از سوی دادگاه حکم دستگيری امير پاکزاد مقدم دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی يزد ، محمدرضا رحيمی و پنج دانشجوی ديگر صادر شده است . ( 11/4/82 امير کبير )

6ـ نيک فرجام از دانشجويان دانشگاه امير کبير و تفرشی از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران در جلوی دانشگاه علامه طباطبايی و در انظار عمومی توسط مأموران امنيتی ربوده شدند. ربايندگان اقدام به ضرب و شتم آنان نمودند. گفتنی است که اين دو دانشجو جهت ابراز همدردی با دانشجويان دانشگاه علامه که در اعتصاب غذا به سر می بردند به آنجا رفته بودند. ( امير کبير 11/4/82 )

7ـ مهدی حبيبی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک توسط مأموران امنيتی بازداشت شد. ( امير کبير 20/4/82 )

8 ـ به دستور سعيد مرتضوی دادستان تهران ، شکم يک دانشجو به نام حميد را به علت بلعيدن يک نسخه از فيلم حمله مأموران امنيتی لباس شخصی به خوابگاه دانشجويی طرشت در بهداری زندان اوين ، مورد عمل جراحی قرار می گيرد که به دليل عدم دقت و رعايت اصول بهداشتی از ناحيه شکم دچار عفونت شديد می شود . بعد از آن او را به بيمارستانی در تهران منتقل می کنند که به رغم آن 4 بار دچار عفونت می شود. خانواده وی به شدت تحت فشار هستند تا از وضعيت فرزندشان سخنی نگويند. از سوی ديگر نماينده CNN در تهران نيز بر حسب اعلام مسئولين مربوطه ، از CNN خواسته است تا اين فيلم را پخش نکند. چرا که در صورت پخش آن دانشجوی نامبرده اعدام خواهد شد. ( امير کبير 27/4/82 )

9ـ حسن صادقی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اصفهان و عبدالامير اميريان از اعضای شورای مرکزی و ميثم گلستانی عضو ديگر انجمن اسلامی به دادگاه انقلاب احضار شدند. ( امروز 29/4/82 )

10ـ اميد حبيبی دبير سياسی سابق انجمن اسلامی دانشگاه ولی عصر رفسنجان توسط کميته انضباطی دانشگاه ، به جرم تحريک دانشجويان و ايجاد اغتشاش و رهبری نا آرامی های اخير در دانشگاه به دو ترم محروميت از تحصيل محکوم گرديد. ( امروز )

11ـ سعيد اردشيری ، علی آراسته ، امير حمزه ای مقدم ، رضا دلايي ميلان ، حسين خداياری ، بهايی ، الهام نصوتی و خواهر او از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه باهنر کرمان ، توسط مأموران امنيتی لباس شخصی بازداشت شدند. همچنين مرضيه صميمی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه به اداره اطلاعات احضار گرديد. ( امير کبير 18/4/82 )

12ـ سعيد بابايی مسئول تشکيلات انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران و امير معتمدی مسئول واحد سياسی اين انجمن ، به دستور دادستانی تهران بازداشت شدند. ( ايلنا 25/4/82 )

13ـ علی صادقی دبير نشريه دانشجويی « فرياد » و دبير انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی ، پس از پنج جلسه بازجويی به دستور دادستانی تهران بازداشت شد. نامبرده از جمله دانشجويانی بود که برای آزادی دانشجويان دستگير شده اعتصاب غذا کرده بودند. ( رويداد 26/4/82 )

14ـ سميرا صدری دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه الزهرا و عضو شورای تهران دفتر تحکيم وحدت ، از سوی قاضی سعيد مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران به دادگاه احضار شد. همچنين فاطمه بلبل پور و فاطمه بک جوانی از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بهشتی به دادگاه احضار شدند. ( امير کبير 24/4/82 )

15ـ محسن الموتی از اعضای انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه رازی کرمانشاه توسط نيروهای اطلاعاتی دستگير شد. (امير کبير 3/4/82 )

16ـ حامد يزدان نجات دانشجوی دانشگاه خواجه نصير در شهرستان آمل توسط نيروهای امنيتی دستگير شد. همچنين 21 نفر از دانشجويان اين دانشگاه به دادگاه انقلاب احضار شدند . ( امير کبير 3/4/ 82 )

17ـ عبدالله مؤمنی دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت ، توسط پنج تن از مأموران امنيتی در مقابل دانشگاه تربيت معلم دستگير شد. ( ياس نو 5/ 4/82 )

18ـ پيمان عارف دانشجوی علوم سياسی دانشگاه تهران و عضو انجمن اسلامی اين دانشگاه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد . ( امير کبير 1/4/82 )

19ـ جواد کاووسيان عضو هيئت علمی و هادی کرامتی از کارکنان بخش جهاد دانشگاهی اعضای هيأت علمی دانشگاه تربيت معلم و تقی کيانی از فارغ التحصيلان اين دانشگاه که هر سه از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجويان اين دانشگاه بودند توسط مأموران اطلاعاتی بازداشت شدند. گفتنی است که دو نفر اول پس از 15 روز با قيد وثيقه آزاد شدند . ( امير کبير 2/4/82 )

20ـ هشت نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان به دادگاه انقلاب و 54 نفر از دانشجويان به کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند. ( امير کبير 2/4/82 )

21ـ بر اثر حمله مأموران امنيتی لباس شخصی به خوابگاه دانشجويان دانشگاه کردستان در سنندج سه دانشجو شامل دو پسر و يک دختر بشدت مجروح شدند و دانشگاه به اشغال نظامی نيروهای انتظامی در آمد. ( امير کبير 2/4/82 )

22ـ در پی اعتراضات دانشجويان دانشگاه بهشتی ، آقايان علی الله دادی ، پيمان شريفی مسئول تشکيلات انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بهشتی ، محمد علی پيری ، مهدی رمضانی ، حجت ابراهيمی ، مصطفی آرزومندی ، پيران جلالی . هاشم دريادار دانشجويان اين دانشگاه به دستور دادگاه انقلاب بازداشت شدند. ( ايلنا 2/ 4/ 82 )

23 ـ حجت شريفی عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت ، دانشجوی دانشگاه شريف به حکم دادستانی دستگير شد. ( امير کبير 21/4/82 )

24 ـ احمد مدادی ، مهران گودرزی و صمد محمدی سه تن از فعالين سابق دانشجويی توسط حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی بازداشت شدند. گفتنی است که دو نفر اول با قيد وثيقه آزاد شدند. ( امير کبير 22/4/82 )

64ـ سعيد حبيبی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير ، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد . ( ياس نو 21/4/82 )

25ـ مرتضی صفايی ، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده ادبيات دانشگاه علامه طباطبايی ، در تاريخ 4/4/82 هنگام خروج از دانشگاه توسط مأموران امنيتی دستگير شد. ( امير کبير 7/4/82 )

26ـ پانزده نفر از دانشجويان مجتمع عالی ملاير از مراکز وابسته به دانشگاه بو علی سينا دستگير شدند که پنج تن از آنها دختر می باشند. 12 نفر از دانشجويان دانشگاه بو علی به زندان الوند همدان منتقل شده اند و تعدادی از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان در بازداشت وزارت اطلاعات هستند که اسامی برخی از آنها به اين شرح است : آقايان حميد رهگذر ، محسن شکوهمند ، يحيی صفی آريان ، عليرضا خوشبخت ، مهدی رمضان زاده ، مهدی زمانی ،مرتضی حسين زاده ،رضا کاکاوندی ، مجتبی افرند ، کريمی ، موسمی ، بابايی و رهبری . و خانمها ليلا رمضان زاده ، سميه گودرزی ، زهرا جانی پور ، رضايی پور و شريعتی . همچنين اکبری ، غلامی ، انصاری و محمدی به دادگاه احضار شدند. ( امير کبير 20/4/82 )

27ـ رضا عامری نصب ، علی مقتدری و آرش هاشمی از رهبران دفتر تحکيم وحدت پس از کنفرانس مطبوعاتی در رابطه با وضعيت دانشجويان دستگير شده و خواستهای جنبش دانشجويی توسط مأموران امنيتی با ضرب و شتم دستگير شدند . مقتدری همان شب آزاد شد. ( امير کبير 18/4/82 )

28ـ مهدی محمودی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان از سوی شعبه 10 دادگاه عمومی زاهدان به دادگاه انقلاب احضار گرديد. ( امير کبير 10/4/82 )

29ـ عباس شکوهمند ، محمد علی عبادی و شهرام آدينه وند از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تربيت معلم کرج ، از سوی دادگاه انقلاب به دو ترم محروميت از تحصيل محکوم شدند. ( امير کبير 23/4/82 )

30ـ به دنبال حمله چماقداران و مأموران امنيتی به تجمع دانشجويان دانشگاه سهند تبريز ، تعدادی از دانشجويان دستگير و مفقود شدند. اسامی برخی از آنان به اين شرح است : سالار گلستانی ، مسعود گردانی ـ دانشجوی پيام نور ، فرهاد شهنيا ، سيامک حنيفی ، اميد غم ديده ـ جغرافيا 79 ، محمد علی اقبالی ـ سيالات 78 ، بهروز کرمی ـ سيالات 78 ، پرهام روشنی ـ زمين شناسی 80 ، اميد خراسانی ـ زبان ، عليرضا کرمی ـ برق 80 ، حسن احمديان ـ فلسفه 81 ، حسين ارشدی ـ فلسفه 81 ، علی صادقی ـ برق 75 ، مهدی فولادوند ـ کاربری 80 ، اميد چگينی ـ برق 79 ، مهدی نوروزيان ، محمد محمدی ـ تربيت بدنی 80 ، محمد جواد عزيزی فر ، روزبه شکری ـ فيزيک 78 ، مصطفی غلام نژاد ـ فيزيک 79 ، رضا اسدزاده ـ فيزيک 79 ، رشيد مجدد ـ زمين شناسی 79 ، و حامد محمدی . ( امروز (

31ـ دانشجويان زندانی که در زندان اوين و در اختيار دادستانی و حفاظت اطلاعات سپاه قرار دارند تحت انواع شکنجه های قرون وسطايی برای اعتراف به اتهامات از پيش آماده شده هستند.
اين شکنجه ها شامل ضرب و شتم شديد جسمی ، بی خوابی های بلند مدت چند روزه که در آن دانشجويان را با ضرب و شتم و ريختن آب داغ در گوش بيدار نگه می دارند ، قرار دادن در ارتفاع چند متری از سطح زمين با خطر سقوط ، تهديد به شکنجه جنسی ، ايجاد آلودگی صوتی به مدت بيش از 10 ساعت در روز برای خرد کردن روحيه دانشجويان ، توهين وتحقير کلامی ، محروم کردن از نوشيدن آب و خوراندن غذای با کيفيت غير قابل تحمل و حتی جلوگيری از استفاده آنان از دستشويی است . محروميت دانشجويان از آب به گونه ای است که آنان برای رفع تشنگی خود در معدود زمان هايی که برای استفاده از دستشويی در اختيار آنان گذاشته می شود از آب شير دستشويی برای رفع تشنگيشان استفاده می کنند . شدت بازجويی ها به نحويست که بعضی از دانشجويان بازداشتی دچار حمله های عصبی شده و برخی به ناراحتی های جسمی مبتلا گشته اند ، صدای ناله دانشجويان و اعضای بازداشت شده شورای مرکزی و عمومی دفتر تحکيم وحدت نيز در راهروهای اوين متناوباً به گوش می رسد. بنا به اخبار رسيده اين بازجويی ها به طور عمده تحت سرپرستی بازجويی به نام بخشی که در زندان اوين مستقر بوده و تحت نظر مستقيم مرتضوی کار می کند ، و در روزهای اخير به عنوان بازجوی زهرا کاظمی نيز از وی نام برده شده ، انجام می شود و شخصی با نام نخعی نيز در بازجويی ها با اعمال شکنجه حضور فعال دارد. ( امير کبير 30/4/82 )

32ـ بنا به نوشته سايت خبری « رويداد » 4 تا 5 هزار تن از دانشجويان و جوانان کم سن و سال در زندان اوين بدون لوازم بهداشتی در سلول ها و راهروها نگهداری می شوند. ( رويداد 3/4/82 )


33ـ دکتر سعيد رضوی فقيه عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس و عضو شورای سردبيری روزنامه « ياس نو » به دستور دادستانی تهران دستگير شد. ( ياس نو 21/4/82 )

34ـ علی محمدی سردبير نشريه دانشجويی « يول ( راه ) » غلام عباس انگوتی ، داريوش پورداداشی ، صياد دوست طلب ، آذر خيراللهی و انسيه حمزه زاده از اعضای هيئت تحريريه خبرنامه هفتگی يول در حال عزيمت به قلعه بابک توسط نيروهای انتظامی ، به مدت پنج ساعت بازداشت و مورد بازجويی قرار گرفتند. همچنين آقايان کيان صفری خبرنگار سابق هفته نامه نويد آذربايجان ، عليرضا جوانبخت قولونجو دبير سرويس ادبی نشريه « سس ( صدا ) » ياشار کريمی مدير مسئول و مهدی زينالی سردبير نشريه دانشجويی « ايلديريم ( رعد ) » توسط نيروهای امنيتی دستگير و زندانی شدند. ( کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان 15 / 4 /82 )

مرداد 1382

1ـ بنا به اطلاعاتی که از سوی نمايندگان فراکسيون دانشجويی مجلس منتشر شده است مقامات قوه قضائيه آزادسازی دانشجويان بازداشتی را به انجام مصاحبه مطبوعاتی و ندامت مشروط نموده اند. ( امروز 20/5/82 )

2ـ متين مشکين عضو انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير گفت : « فشارهای بسيار زيادی از طريق حراست دانشگاه ها بر دانشجويان امضاکننده نامه به کوفی عنان وارد ميشود تا امضای خود را پس پس بگيرند» . وی همچنين افزود اين نيروها قصد دارند انجمن های اسلامی و « دفتر تحکيم وحدت» را از بين ببرند. ( امروز 19/5/82)

3ـ امير حسين اعتمادی بزرگ ، دانشجوی دانشگاه تهران که حدود 50 روز پيش دستگير شده و هيچگونه اطلاعی از وی در دست نيست( ياس نو 14/5/82 )

4ـ مهدی شيرزاد و امين بزرگيان اعضای انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی ، بيش از 50 روز است که در بازداشت به سر می برند. ( ياس نو 15/5/82 )

5ـ مهدی حبيبی دبير انجمن اسلامی دانشجويان اميرکبير که از تاريخ 20 تيرماه در بازداشت بود برای انجام مصاحبه مطبوعاتی در زندان اوين تحت فشار قرار گرفت . (امروز 29/5/82)

6ـ پنجاه تن از دانشجويان دانشگاه بهشتی (دانشگاه ملی سابق) به اتهام درگيری های خرداد ماه در اين دانشگاه ، با حکم دو ترم محروميت از تحصيل ، محروميت دائم از خوابگاه و پيشنهاد اخراج از دانشگاه روبرو شدند. برخی از نمايندگان فراکسيون دانشجويی مجلس در گفتگو با خانواده اين دانشجويان ، آزادی آنها را مشروط به اظهار ندامت و اقرار به جرم در مصاحبه های مطبوعاتی دانسته اند (ايسنا 29/5/82).

7ـ دو دانشجو بنامهای روزبه شفيعی و ميثم طالبی بخاطر خصومت شخصی قاضی حداد بيش از 55 روز است که در زندان بازداشت ميباشند. وضعيت جسمی آنها وخيم گزارش شده است(امروز 22/5/ 82) . روزبه شفيعی از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصير است که دارای بيماری آسم شديد می باشد و حدود 40 روز است که دست به اعتصاب غذا زده است و در تاريخ 5/5/82 حالش بسيار وخيم شده است . اين دانشجو جديدا به خاطر وضعيت بسيار بد بهداشتي بازداشتگاه شماره ۸ دچار زخم معده شده است. مسولان شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب از ارجاع پرونده به دادسراي داخل زندان اوين خبر داده اند ولي دادسراي داخل زندان اين موضوع را رد مي كند. ( امير کبير 5/5/ 82 امروز 29/5/82).

8 ـ ايرج ارشادخواه، دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اروميه با حكم دادگاه انقلاب به چهار سال حبس تعليقي محكوم شد. محمد جليل‌زاده محمدي، رييس دادگاه انقلاب اروميه و قاضي رسيدگي كننده به پرونده‌ي ايرج ارشادخواه در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: ايرج ارشادخواه در رابطه با تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران ، اهانت به سران نظام جمهوري اسلامي ايران از جمله مقام رهبري ، راه‌اندازي راهپيمايي‌ها و تجمعات غيرقانوني و تحريك دانشجويان با استناد به قانون مجازات اسلامی محکوم شد. ( اميرکبير 29/5/82)

9ـ بهنام امينی از دانشجويان دانشگاه تهران که سال گذشته در مراسم بزرگداشت سالگرد قتل فروهرها دستگير و بعد از يک ماه بازداشت با قرار وثيقه 26 ميليون تومانی آزاد شده بود ، به اتهام شرکت در تظاهرات غير قانونی جهت محاکمه به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد . وکيل امينی تصريح كرد که من اعتقادي به اين اتهام ندارم زيرا اميني قبل از نا ‌آرامي‌ها در مراسم سالگرد فروهرها بازداشت شده بود. ( ايسنا 7/5/82 )

10ـ سيد باقر اسکويی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ، پس از 40 روز بازداشت ، با قرار وثيقه 70 ميليون تومانی از زندان آزاد شده و اعلام کرد : وضعيت تغذيه و بهداشتی زندانيان در زندان اوين نامناسب است . ( ايسنا 7/5/82 )

11ـ امير حسين بلالی و علی فرخی از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير کبير به اتهام توهين به مقامات ، به دادستانی تهران احضار شدند. ( امير کبير 6/5/82 )

12ـ به گفته نمايندگان عضو کميسيون علوم مجلس شورای اسلامی يک ليست 150 نفره از دانشجويان فعال سياسی در اختيار وزارت علوم قرار گرفته و تأکيد شده است که بنا به ملاحضات امنيتی با اين دانشجويان بايد برخورد شود و از دانشگاه ها اخراج شوند و برخی تشکل های دانشجويی بايد منحل شوند. ( ايران 8/5/82 )

13ـ فعاليتهای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز از سوی هيأت نظارت دانشگاه به مدت چهار ماه و نيم به حالت تعليق در آمد. ( امير کبير 5/5/82 )

14ـ سيد احمد حسينی ، رضا وفايی يگانه ، قدرت الله نيکو تبار ، احسان جمشيدی ، محمد سياهپوش و کامران مولايی دانشجويان دانشگاه ايلام که چندی پيش در نامه ای خطاب به ولی فقيه نظرات خود را در خصوص مسائل کشور بيان کرده بودند ، توسط دادگستری ايلام به اتهام « توهين به مقام رهبری » به سه سال زندان محکوم شدند. ( ايسنا 8/5/82 )

15ـ سعيد امانتی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه ايلام ، حميد بيگ پور و رضا پيام پور عضو سابق شورای مرکزی دانشجويان دانشگاه ايلام ، به اتهام اقدام عليه امنيت ، در دادگاه انقلاب توسط قاضی داودی نيا ، به زندان محکوم شدند. سعيد امانتی و حميد بيگ پوش هر کدام به يک سال و رضا بهنام پور به 18 ماه حبس محکوم شدند. ( امير کبير 8/5/82 )

16ـ ايوب كارگر سرپرست انتظامات دانشگاه تهران در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام عليه امنيت داخلي كشور محاكمه مي‌شود.( امروز 25/5/82)

17ـ منوچهر محمدی به جرم مصاحبه با راديوهای خارجی در مدت مرخصی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به يک سال زندان محکوم شد . گفتنی است که محمدی علاوه بر اين يک محکوميت 13 ساله دارد و از تير ماه 78 در زندان به سر می برد . ( ايسنا 7/5/82 )

18ـ اصغر محمدزاده دانشجوی دانشگاه تربيت معلم سبزوار ، به دليل چاپ مقاله ای به نام « لزوم اصلاحات دينی » در نشريه دانشجويی « فرياد خاک » با شکايت مدعی العموم به جرم توهين به مقدسات به يک سال حبس تعزيری محکوم شد . همچنين آقای کاظم برآبادی مدير مسئول « فرياد خاک » به جرم معاونت در جرم به 6 ماه حبس تعزيری و 6 ماه حبس تعليقی محکوم شد. مقاله مذکور به لزوم نو انديشی دينی و مبارزه با خرافه پرستی در اسلام اشاره دارد و بخش هايی از کتاب مفاتيح الجنان را مورد نقد قرار داده است . ( امير کبير 6/5/82 )

19ـ ارسلان شميرانی دانشجوی دانشگاه امير کبير توسط دادگاه انقلاب به 6 ماه حبس ، يک ميليون تومان جزای نقدی و 30 ضربه شلاق محکوم شد. محمد مهدی فرهنگيان دانشجوی ديگر اين دانشگاه به سه ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعليقی محکوم گرديد. جرم اين دانشجويان شرکت در تظاهراتهای خرداد ماه می باشد.
( امير کبير 12/5/82 )

20ـ عليرضا محموديان ، دبير سياسی سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير به دستور دادستان تهران بازداشت شد. حسين بلالی و علی فرخی دو عضو ديگر اين انجمن توسط دادستانی مورد بازجويی قرار گرفتند ( ايلنا 13/5/82 ) . حامد شجاعي، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه اميرکبير گفت: محموديان پس از 12 روز بازداشت ، از زندان رها شده است ؛ ولی پرونده وی کماکان مفتوح خواهد بود. ( ايسنا 24/5/82)

21ـ کميته انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد دستور توقيف 3 نشريه دانشجويی و حکم تعليق 2 ترم برای يکی از دانشجويان را صادر کرد. ( امير کبير 12/5/82 )

22ـ هفت نفر از دانشجويان دانشگاه بهشتی به علت اعتراضات دانشجويی از دانشگاه اخراج شدند.
( ياس نو 16/5/82 )

23ـ 6 نفر از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه بو علی همدان به اتهام اقدام عليه امنيت ملی 40 روز است در بازداشت به سر می برند. اسامی آنها عبارتند از : محسن شکوهمند ، يحيی صفی آريان ، عليرضا خوشبخت ، رضا کاکاوندی ، حميد رهگذر ، مهدی زمانی. ( 16/5/82 )

24ـ رئيس دانشکده هنر دانشگاه تهران در رابطه با مباحث اداری و نحوه انجام وظيفه به دادسرا احضار شد. ( 16/5/82 )

25ـ اولين جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات حسين خداياري ، دانشجوي رشته‌ي صنايع دانشگاه باهنر كرمان در شعبه‌ي ‌٤ دادگاه انقلاب اسلامي كرمان در روز يكشنبه 26 مرداد ماه برگزار شد. اين دانشجو به اقدام عليه امنيت ملي از طريق تحريك به « اغتشاش» و «توهين به مسئولان بلندپايه‌ي نظام» متهم است.
وكيل مدافع اين دانشجوي دانشگاه باهنر كرمان بر غيرعرفي بودن روال برگزاري جلسه‌ي دادگاه موكلش تصريح كرد . وی گفت : جلسه‌ي رسيدگي ‌١٠ دقيقه‌اي يك جلسه‌ي رسيدگي معمول و عرفي به حساب نمي‌آيد.
( ايسنا، ‌٢٦/٠٥/١٣٨٢ ).

26ـ براساس حکم صادره از سوی قاضی سيدی رئيس شعبه دوم دادگستری سبزوار ، سه دانشجوی عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربيت معلم سبزوار با شکايت بسيج مستضعفين و تيپ 47 سلمان سپاه پاسداران سبزوار محکوم به زندان شدند. ميثم امانی ، قاسم عطايی عظيمی و عبدالرحمان نادری به جرم تشويش اذهان عمومی و توهين به سپاه و بسيج به علت صدور بيانيه ای پيرامون لغو مجوز سخنرانی دکتر احمد زيدآبادی ، هر کدام به شش ماه زندان و ميثم امانی به جرم اخلال در نظم عمومی در جريان تحصن آرام درون فرمانداری به شش ماه زندان ، که با احتساب محکوميت قبلی ايشان روی هم به يک سال زندان محکوم شدند. ( امير کبير 13/5/82 )

27ـ مقامات قضايی و حکومتی علاوه بر شکنجه ، اذيت و آزار ضرب و شتم دانشجويان دستگير شده وقايع اخير ضمن نگاهداری از آنها خواسته اند که به اقرار و تک نويسی عليه فعالان سياسی ديگر بپردازند.
( امروز 20/5/82 )

28ـ بنا به حکم شعبه چهارم دادگاه انقلاب استان کرمانشاه ، دو تن از دانشجويان دانشگاه رازی اين شهر به اسامی علی رضا مرادی و عمران پوراندخت ، بازداشت شدند. ( ايسنا 22 /5/ 82 )

29ـ در تاريخ 26 مرداد ماه 2 دانشجوي دانشگاه باهنر كرمان در شعبه‌ي چهارم دادگاه انقلاب اين شهر محاكمه شدند. رضا دلايي ميلاني دانشجوي متالوژي و سعيد اردشيري دانشجوي مهندسي شيمي به علت مقالاتي كه در نشريات دانشجويي نوشته‌اند بازداشت شدند .(ياس نو ‌15/٠٥/٨٢ ).
30ـ خبرنگار ايسنا از مقابل اوين گزارش كرد كه خانواده‌ي يك دانشجوي دختر در انتظار دخترخود بودند ولي هيچ‌يك از آنها در خصوص اتهامات و علت بازداشت فرزندشان توضيحي ندادند.( ايسنا 23/5/82)
31ـ مالك عجم ، هادي ملك ، امير پاكزاد ، مجيد مقدري ، افتخار برزگريان و محمد لطيف نيا دانشجويان دانشگاه فرد وسی مشهدبه کميته انضباطي دانشگاه احضار شدند. لازم به ذكر است كه اين افراد چندي پيش توسط مديريت اين دانشگاه تهديد به اخراج شده بودند! (اميرکبير30/5/82 )

32ـ مهدي پوررحيم نجف آبادي عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه علم وصنعت كه در آذر ماه سال گذشته دستگير شده بودتوسط شعبه 26 دادگاه انقلاب به 2 سال حبس تعزيري محکوم شد. اين دانشجو پس از گذراندن 9 روز در سلول انفرادي در بند 240و5 روز در بند 209 با قرار وثييقه 30 ميليون توماني آزاد شد. قاضي شعبه 26دادگاه انقلاب (حداد) او را با توجه به ماده 610 قانون مجازات اسلامي به 2 سال حبس تعزيري
محكوم كرده است ( ايسنا 29/5/82)

شهريور 1382
1ـ مصطفى خسروي، عضو انجمن اسلامى دانشگاه علم وصنعت به يك سال حبس و 30 ضربه شلاق تعليقى به مدت 5 سال محكوم شد. سيدباقر سكويي، مهدى پور رحيم و روح الله روحانى از ديگر اعضاى اين انجمن با قرار كفالت آزاد شده‌‏اند كه زمان دادگاه پوررحيم در آذرماه به وى اعلام شده است. ميثم طالبى دانشجوى رشته برق و ورودى سال 81 نيز در تاريخ 7 دى ماه محاكمه خواهد شد.(امروز13/6/82 )
2ـ فاراب صميمي » دانشجوي رشته بهداشت كار در زندان اوين به سر مي برد. به گزارش خبرنگار خبرنامه اميركبير يكي از نمايندگان مجلس با اعلام اين مطلب به خبرنگاران گفت : خانواده صميمي دو ماه بود كه از وضعيت وي خبر نداشتند و چند روز پيش مشخص شده كه در 18 تير بازداشت شده و در زندان اوين به سر مي برد. ( اميرکبير 5/6/82 )

3ـ مهدي پور رحيم دانشجوي دانشگاه علم و صنعت، امروز به شعبه 26 دادگاه مراجعه كرد و تفهيم اتهام شد. اتهامات پور رحيم اقدام عليه امنيت ملي ذكر شده بود و جلسه دادگاه بعدي وي به 24 آذر ماه موكول شد.وي با كفالت 70 ميليون توماني مدتي پيش از زندان آزاد شد. گفتني است اين پرونده دوم پور رحيم محسوب مي‌‏شود كه مربوط به قضاياي خرداد و تيرماه سالجاري بوده است. حكم پرونده اول پور رحيم كه مربوط به قضاياي آذر ماه سال گذشته بوده، دو سال حبس است. ( ايلنا 5/6/82 )
4ـ رييس دانشگاه سنندج درباره‌ احكام صادرشده برای ١۵ تن از دانشجويان اين دانشگاه گفت: در كميته‌ انضباطی دانشگاه به تخلفات دانشجويانی كه در حوادث خردادماه سال جاری شركت داشتند، رسيدگی و احكامی برای آنها صادر شده است. دكتر شيبانی اظهار داشت : كميته‌ی انضباطی به دليل اين‌كه مسائل دانشگاه به بيرون كشيده نشود، خود، اقدام به صدور حكم كرده است. شيبانی احكام صادره را اين‌چنين اعلام كرد: حكم ١٢ نفر از متهمان، تعليق از تحصيل به مدت يك ترم و بدون احتساب در دوران تحصيل و سه نفر ديگر، اخطار همراه با درج در پرونده‌ تعيين شده است. رييس دانشگاه سنندج در پايان گفت: سه نفر از اين دانشجويان عضو انجمن اسلامي، سه نفر عضو شورای صنفی دانشگاه و بقيه از دانشجويان عادی هستند.(امروز8/6/82 )

5ـ به گزارش ايسنا، هفت‌نفر از دانشجويان دانشگاه اروميه به اتهام واردآوردن خسارت به اموال دانشگاه و ايجاد آشوب و بلوا در محيط دانشگاه، برابر آيين‌نامه‌ي كميته‌ي انضباطي به منع موقت از تحصيل تا مدت دو نيم‌سال تحصيلي با احتساب سنوات محكوم شدند. بنابر اين گزارش اين حكم تا ‌١٠ روز پس از ابلاغ به افراد، قابل تجديدنظر است. اين مقام مسوول افزود: پرونده‌ي ‌١٤ نفر از دانشجويان ديگر در كميته‌ي انضباطي در حال بررسي است و احكام آنان نيز متعاقبا صادرمي‌شود. مطابق اخبار واصله قرار است احكام مشابه يا شديدتري از سوي كميته هاي انظباطي دانشگاه ها عليه فعالين دانشجويي و اعضاي انجمن هاي اسلامي دانشجويان به اتهام شركت در نا آرامي هاي اخير به منظور آماده سازي برخورد و لغو مجوز اين تشكل ها صادر گردد كه در همين راستا دانشگاه هاي رجايي،بهشتي و تربيت معلم تهران نيز اقدام به محروميت و در مواردي اخراج دانشجويان فعال از تحصيل كرده اند. (ميرکبير 8/6/82 )

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

6ـ ميکائيل عظيمی ، علی رحمتی نژاد ، علی اکبر صادقی ، محمد رضايی و مهدی امينی زاده دانشجويان دانشگاه های تهران در شعبه 26 دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفتند. اتهامات اين دانشجويان عبارتند از : اقدام عليه امنيت داخلی کشور ، تبليغ عليه نظام ، راه اندازی جمعيت غير قانونی سپهر انديشه نوين و تلاش در بر هم زدن نظم عمومی با هدايت اغتشاشات دانشجويی. ( ياس نو 25/6/82 )

7ـ رضا عامری نسب عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت ، حجت شريفی عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شريف و مجتبی نجفی دبير انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبايی به شعبه 13 دادگاه انقلاب احضار شدند. ( ياس نو 23/6/82 )

8ـ کميته انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد 7 نفر از دانشجويان اين دانشگاه را به اتهام دخالت در سازماندهی تظاهرات خرداد ماه سال جاری به احکامی چون محروميت از تحصيل به مدت های معين ، پرداخت خسارت و تبعيد به دانشگاه های ديگر محکوم کرد. ( ياس نو 24/6/82 )

9ـ احمد مشکلاتی از دانشجويان آزاد شده از زندان به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد. ( ياس نو 5/6/82 )

10 ـ علي شريفي دانشجوي رشته‌ي باستان شناسي دانشگاه بوعلي سيناي همدان به اتهام توهين به خامنه ای و فعاليت تبليغی عليه نظام از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي همدان به يكسال حبس محكوم شد. نامبرده در تاريخ 31 خرداد سال جاری دستگير و مدت 35 روز در زندان بود. (ياس نو 11/6/82 )

11ـ ميثم جولايي از دانشجويان بازداشت شده‌ي دانشگاه تهران به شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب احضار شد. نامبرده درتاريخ 28 خرداد 82 بازداشت شد و با قرار كفالت 10 ميليون توماني در 28 تير آزاد شد. وي موارد اتهامي خود را كه توسط بازپرس شعبه‌ي هفتم دادسراي اوين بيان شده ، اقدام عليه امنيت ملي و امنيت داخلي و شركت در گروگان‌گيري عنوان كرد و گفت كه هيچ از اين اتهامات را نمي‌پذيرم. ( ايسنا 11/6/82 )

12ـ امير پاكزاد، عضو سابق شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه فردوسي و علوم پزشكي مشهد، به حکم كميته‌ انضباطي به اتهام اخلال در نظم دانشگاه به دو ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات و دانشجويان لطيف‌نيا، رئيسي و مقدري نيز به اتهام اخلال در نظم دانشگاه به يك ترم محروميت از تحصيل و پرداخت خسارت محكوم شده‌اند. ( امروز 18/6/82 )

13ـ هادی ملک و مالک عجم از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد به کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند. ( اميرکبير 18/6/82 )

14ـ اتابك موسوي نسب (دبير) و بهروز صفري (مسئول واحد سياسي) از سوي كميته انضباطي دانشگاه سهند تبريز هر يك به دو ترم تعليق از تحصيل و محسن نوربخش (نايب دبير) به يك ترم تعليق محكوم شدند. شايان ذكر است كه احكام فوق كه ظاهرا به بهانه صدور بيانيه اي منتسب به انجمن صادر شده است جنبه انتقام جويي شخصي داشته و صرفا به علت كينه توزي مقامات دانشگاه و انتقام جويي به خاطر تجمع دانشجويي اواخر خرداد مي باشد. همچنين حكم دو عضو ديگر شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان (مهدي مويد محسني و حسين سليم نژاد) توبيخ كتبي مي باشد. (اميرکبير 24/6/82 )
15ـ منوچهر محمدي از بازداشت شده‌گان 18 تير 78 به خاطر يكي از پرونده‌هاي مفتوحش به جزاي نقدي و تحمل شلاق محكوم شد. محمد محمدي پدر منوچهر و اكبر محمدي با تاييد اين موضوع گفت: از دو سال قبل، پرونده‌اي به عنوان توهين به مقامات زندان و نظام قضايي براي منوچهر تا كنون مفتوح بود كه اخيرا پس از به جريان افتادن اين پرونده بعد از مرخصي او و مصاحبه‌هايي كه با بعضي راديوهاي خارجي راجع به وضعيتش در زندان داشت، وي را به 300 هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس و تحمل 30 ضربه شلاق محكوم كردند. وي افزود: هم‌چنين دو پرونده‌ي مشابه اتهامي ديگر در شعبه‌ي 6 و 26 دادگاه انقلاب مفتوح است و متاسفانه قرار است به زودي آن را به جريان بيندازند.پدر منوچهر محمدي خطاب به رييس قوه‌ي قضاييه درخواست كرد كه مسوولان توجه كنند منوچهر و اكبر محمدي بيمارند و تا كنون متحمل مجازات زيادي شده‌اند و نبايد به جاي مداوا شلاق تحمل كنند.( ايسنا26/6/82 )

16ـ امين بزرگيان دانشجوي تازه آزا د شده‌ي حوادث اخير دانشگاه، در شعبه‌ي 12 دادسراي مستقر در اوين حضور يافت . بزرگيان پس از خروج از دادسرا در اين زمينه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت كه بازپرس طباطبايي هيچ‌چيز به او نگفته و صرفا پس از ديدن او، اجازه داد كه مرخص شود.وي متذكر شد كه در شعبه يك برگه كه تمديد قرار بازداشت به وثيقه بوده را امضاء كرده است.(ايسنا26/6/82 )

17ـ سه تن از دانشجويان دانشگاه کرمان در پي اعتراضات به حكم دكتر اقاجري و اعتراضات اخير مدتي را در بازداشت بسر بردند. دو تن از اين دانشجويان به تبعيد و ديگري به دو ترم محروميت از تحصيل محكوم شدند. ضمن اينكه زمزمه هايي در مورد برخورد با اعضاي فعال انجمن اسلامی دانشجويان به گوش ميرسد.
( اميرکبير 27/6/82 )

18ـ كميته انضباطي دانشگاه سمنان با مجرم دانستن تمامي اعضاي احضار شده پيرامون تجمعات تير ماه دانشگاه سمنان احكام هشت تن از اعضاي مجمع اسلامي را مشروط به عدم ارتكاب جرم تا پايان تحصيلات لغو وحكم دو تن از فعالين سياسي دانشكده تربيت دبير مهدي شهر را كه به دو ترم منع تحصيلي متهم شده بودند تاييد كرد. هم چنين حكم مدير مسئول نشريه دانشجويي « وطن » كه به علت توهين به مسئولين دانشگاه به يك ترم منع تحصيلي محكوم شده بود تاييد گشت . (اميرکبير28/6/82 )

19 ـ كميته‌ي انضباطي دانشگاه تبريز احکام محکوميت 18 نفر از دانشجويان دستگيرشده‌ي اين دانشگاه، در حوادث خردادماه، را به اتهام شركت در تجمعات غيرقانوني، اعلام نمود.( ايسنا 18 /6/82)


20ـ ايمان احساني و سيد مهران قيمي دانشجويان دانشگاه مازندران با پرونده سازي از سوي حراست دانشگاه بوسيله كميته انضباطي به يك ترم تعليق محكوم شدند.اين در حاليست كه حراست بسياري از دانشجويان را تهديد مي كند كه پرونده انان مفتوح است. همچنين اطلاعات منطقه بابل از اين دانشجويان مي خواهد جهت بازجويي و جلوگيري از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب به آنجا مراجعه نمايند. ( اميرکبير30/6/82 )
مهر 1382
1ـ دکتر ابولفضل فاتح مدير عامل خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا )، در شعبه 1083 دادگاه کيفري به رياست قاضي اسلامي محاکمه شد. مهدي خزعلي ، امام جمعه سابق دزفول ، قاضي جعفرزاده و مدعي‌العموم شاکيان نامبرده می باشند.( ايلنا 27/7/82 )
2ـ وحيد سازگارا در شعبه‌ی ۱۳ دادگاه انقلاب بدون حضور نماينده دادستان محاكمه‌ شد. در اين جلسه كيفرخواست توسط دادگاه قرائت و اتهامات مجددا تفهيم شد. ( ياس نو3/7/82)

3ـ فريد مدرسي، دانشجوي رشته‌ي علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي به شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. وي گفت: در زمان برگزاري تجمعات مربوط به حمايت از هاشم آقاجري و مراسم‌ 16 آذر سال گذشته، بازداشت و حدود 10 روز در زندان اوين به سر بردم و سپس با وثيقه‌ي 30 ميليون توماني آزاد شدم. نامبرده اتهامات خود را اقدام عليه امنيت ملي توسط برگزاري تجمعات غيرقانوني و توهين به مسوولان و مقدسات عنوان كرد.( اميرکبير 19/7/82 )
4 ـ هفت تن از اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان به علت شرکت در تظاهرات خرداد ماه جهت بازجويي به دادگاه عمومي اصفهان احضار شدند. همچنين براي ‌٥٤ دانشجوي اين دانشگاه كه به كميته‌ي انضباطي احضار شده بودند، به تناسب اتهاماتشان، حكم محروميت از خوابگاه و تعطيلي در نظر گرفته شده است. (ايسنا 20/7/82 )
5ـ شادعلي اسدي از اعضاي سابق شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت دانشگاه كردستان، رسماً از سوي مسئولان دانشگاه اخراج و از ادامه تحصيل محروم شده است.همچنين، كميته انضباطي در واكنش به اعتراضات دانشجويي تيرماه گذشته در دانشگاه كردستان 19 دانشجو را احضار كرده كه 12 نفر را به يك ترم اخراج از دانشگاه و 7 نفر ديگر به توبيخ كتبي و درج در پرونده محكوم کرد .( رويداد 21/7/82 )
6 ـ دو تن از دانشجويان دانشگاه باهنر کرمان به عنوان مجازات از سوی کميته انضباطی به انتقال از دانشگاه کرمان به دانشگاهی ديگر محکوم شده اند. يکی از اين دو به دانشگاه بابلسر دوره شبانه (از دوره روزانه) و ديگری به دانشگاه صنعتی سهند تبريز منتقل شده اند.(امروز8/7/82 )

7ـ دكتر محمدعلي سليمي، معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه رازي كرمانشاه گفت: 21 نفر از دانشجويان دانشگاه رازي ، متهم در حوادث تابستان گذشته، با حكم كميته‌ي انضباطي به مدت دو ترم از تحصيل محروم شدند.(ا يسنا 7/7/82 ) . اين حكم علاوه بر رسيدگي به جرايم ۵دانشجو با نامهاي گودرز سخايي ، رضا موسوي ، علي مرادي ، عمران پوراندخت و محسن الموتي در دادگاه انقلاب است. ( اميرکبير 2/7/82 )

8 ـ وحيد عابديني مدير مسئول نشريه دانشجويي" سوتك" از دانشجويان دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، به اتهام تبليغ عليه نظام و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عموم,در شعبه 1408 دادگاه عمومي تهران به يك سال حبس تعليقي محكوم شد.حكم صادره در مورد وي به مدت دو سال اجرا خواهد شد. گفتني است، شاكي اين پرونده، معاون رئيس كل دادگستري استان تهران بود كه از اين نشريه به علت درج شعارهاي داده شده در تجمعات اعتراض آميز عليه بازداشت دكترآقاجري شكايت كرده بود . (ايلنا8/7/82 )

9 ـ محمد رضا نسب عبداللهي دبير سابق انجمن اسلامي دانشگاه وليعصر رفسنجان به مدت ۹ ساعت در اداره اطلاعات اين شهرستان مورد بازجوئي قرار گرفت.در اين بازجو يي از وی خواسته شد به دليل مسائل امنيتي از شهرستان رفسنجان خارج نشود و در صورت قصد خروج با اداره اطلاعات هماهنگي نمايد . اتهامات وی عبارتنداز: تبليغ عليه نظام , توهين به رهبري ,تحريك دانشجويان ، فعاليت تبليغي به نفع آمريكا، زيرسوال بردن مسلمات فقهي ، نفی ضروريات دين اسلام و تشويش اذهان عمومی . مقامات امنيتی از ادامه تحصيل نامبرده ممانعت بعمل آورده اند.( 21/7/82 )

10 ـ مهدي محمودي دبيرسابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده اقتصاد و علوم اداري دانشگاه سيستان وبلوچستان درشعبه دهم دادگاه عمومي به رياست قاضي محمودي محاکمه شد. فعاليتهاي تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ورهبري وارتباط با مخالفان نظام موارد اتهامي نامبرده مي با شد.( 22/7/82)

11ـ اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران به دادگاه انقلاب احضار شدند.( ايلنا 30 7/82 )

12ـ به گفته يك عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه اصفهان ، در پي اعتراضات صنفي و دانشجويي، دانشجويان دانشگاه اصفهان در ماه‌‏هاي اخير، براي 31 نفر از اين دانشجويان حكم انضباطي صادر شده است.وي تأ‌‏كيد كرد كه تعداد بسياري از احكام صادر شده براي دانشجويان عضو انجمن اسلامي دانشگاه اصفهان بوده است. (ايلنا 4/7/82 )

13ـ به گفته يك عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه بوعلي سيناي علوم پزشكي همدان هشت تن از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان در انتظار تشكيل جلسات دادگاه هستند كه 5 تن آنها از اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه هستند. به گفته وی اين دانشجويان به دنبال اعتراضات خرداد ماه در همدان دستگير شدند و اتهام‌هاي عمده‌ي آنها توهين به مقامات، تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت ملي و هدايت آشوب‌هاي خردادماه بوده و به همين دليل به دادگاه‌ انقلاب فراخوانده شدند.( ايسنا 4/7/82 )

14ـ مهرداد لهراسبی از فعالان جنبش دانشجويی كه از سال 78 تاكنون در زندان به سر مي‌برد، با وضعيت جسماني بسيار وخيمي مواجه شده است.وخامت حا ل لهراسبي به حدي است كه مسؤولان سازمان زندان‌ها و دستگاه قضايي از بيم مرگ وي در زندان از خانواده وي خواسته‌اند تا با سپردن قرار وثيقه 10ميليون توماني وي را پس ازگذشت بيش از چهار سال از زندان به منزل منتقل كنند . (رويداد 8/7/82 )

15ـ محمدمهدي بخارايي دانشجوي رشته برق ورودي1378 ، حسن شيرواني خواجوي دانشكده الهيات، مجيد مقدري اميري دانشجوي رشته كامپيوتر ورودی 1378و امير پاكزادنيا از دانشجويان متحصن دانشگاه فردوسي مشهد به اتهام اقدام عليه امنيت داخلی به اداره كل اطلاعات خراسان و دادگاه انقلاب احضار شدند. ( ايسنا9/7/82 )

16ـ تحصن دانشجوِيی در اعتراض به صدور احکام کميته های انضباطی در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد. دانشجويان در اين تحصن خواستار لغو کامل احکام انضباطی 7 تن از دانشجويان اين دانشگاه شده اند. اين دانشجويان تحصن خود را از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 7/7/82 در جلوی ساختمان مرکزی دانشگاه فردوسی آغاز کرده اند.چند تن از دانشجويانی که احکام انضباطی برايشان صادر شده است نيز در اين تحصن شرکت کرده اند. دانشجويان اعلام کرده اند که تا لغو کامل احکام صادر شده، به تحصن خود ادامه خواهند داد. دانشجويان ضمن ابراز انزجار از صدور احکام توسط کميته انضباطی دانشگاه که در راستای سياست سرکوب جنبش دانشجويی و ايجاد فضای رعب و وحشت و خفقان در دانشگاه انجام می شود، خواستار دموکراتيزه شدن تمام نهادهای دانشگاهی و از جمله کميته انضباطی شده اند. گفتنی است که کميته انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد برای 7 تن از دانشجويان اين دانشگاه، احکام سنگينی از قبيل دو ترم محروميت از تحصيل، جريمه نقدی و نيز حکم تبعيد به دانشگاه ديگر را صادر کرده است. (اميرکبير7/7/82 )

17ـ عباس شكوهمند عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران توسط نيروي انتظامي كرج عصر روزشنبه ۵ مهرماه بازداشت شد. در حال حاضر ايشان به قيدضمانت آزاد مي باشد وقرار است روز سه شنبه ۸ مهرماه جهت تفهيم اتهامات در دادگاه حاضر گردد. ظاهرا علت بازداشت وي شركت در حوادث خرداد و توهين به مقامات حكومتي مي باشد. همچنين ايشان ۳۰ شهريور ماه توسط اعضاي انجمن اسلامي دانشجويي(وابسته به جريانات محافظه كار)به شدت مورد ضرب وشتم قرار گرفته بود . (اميرکبير 8/7/82 )

18ـ ده تن از دانشجويان دانشگاه کرمان كه در تحصن دانشجويي سال گذشته شركت داشته اند در پي حكمي از سوي كميته انضباطي اين دانشگاه از ادامه تحصيل محروم شدند. (اميرکبير6/7/82 )

19ـ اصغر محمدزاده نويسنده يک مطلب بر اساس حكم دادگاه بدوي شعبه دو دادگاه عمومي سبزوار به دو سال حبس محكوم شد كه تا زمان ابلاغ حكم دادگاه تجديد نظر، با وثيقه 50 ميليون توماني آزاد است. سعيد برآبادي مدير مسئول اين نشريه دانشجويي نيز به يك سال حبس( 6 ماه قطعي و 6 ماه تعليقي) محكوم شده است. برآبادي نيز با وثيقه 30 ميليون توماني تا زمان اعلام حكم دادگاه تجديد نظر آزاد است. گفتني است اتهامات اين دو دانشجو توهين به مقدسات به علت چاپ مطلبي در مورد لزوم اصلاحات ديني و تحجرگرايي در بعضي متون اسلامي بوده است. (ايلنا 6/7/82 )

20ـ سه تن از اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز به دادگاه انقلاب اين شهرستان احضار شدند. موارد اتهامي ذكر شده در اين احضاريه اقدام و تجمع عليه امنيت داخلي كشور است. احضار اتابك موسوي نسب و محسن نوربخش و بهروز صفري در حالي صورت مي پذيرد كه پيش از اين آنها به اتهام واهي صدور يك بيانيه توسط كميته انضباطي دانشگاه به دوَ ، يك و دو ترم محروميت از تحصيل مواجه شده بودند و مسئولين دانشگاه علت صدور چنين حكمي را جلوگيري از برخورد دادگاه انقلاب بيان كرده بودند. (اميرکبير6/7/82 )

21ـ نه نفر از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان به دادگاه عمومي احضار شدند. به گفته: يك عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان، 7 نفر از احضار شدگان از اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه و 2 نفر ديگر از اعضاي شوراي عمومي هستند كه بايد اول آذر در دادگاه حضور پيدا كنند. گفتني است در برگه احضار عبدالامير اميريان، محمد حسن طالبي، بهرام اسماعيل بيگي، سيد مهران ذكايي ، صادق شريفي ، احمد قطبي، منيره بهارلو ، سحر صديقي و مرضيه آريانفر به نوع اتهام آنان اشاره نشده است . (ايلنا 6/7/82 )
22ـ عباس شكوهمند و محمد علي عبادي از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران مورد ضرب و شتم اعضاي گروه فشار قرار گرفته و دچار مصدوميت شدند.يکی از ضاربين خود را «سعيد عسگر دوم» خوانده و مضروبين را تهديد به قتل نموده است. (ياس نو 6 /7/ 82 )
23ـ روزبه شفيعي و محمد فرقداني از اعضاي سابق شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي، به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شدند. گفتني است اين دو دانشجو در پي حوادث خرداد ماه حدود دو ماه در بازداشت بودند. ( ايلنا16/ 7/82 )

24ـ شش نفر از دانشجويان دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي به كميته انضباطي اين دانشگاه احضار شدند. چهار نفر از اين دانشجويان از اعضاي فعلي و سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي هستند .( ايلنا16/7/82 )

25 ـ احسان مطلّبي و امير راعي فرد ، از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد به علت دفاع از حقوق انسانی دكتر هاشم آقاجري، به دو ترم تعليقي از طرف كميته انضباطي دانشگاه علوم پزشكي مشهد محكوم شدند اما حكم آنها از طرف كميته انضباطي مركز، به تذكر كتبي تخفيف يافت. و دانشگاه موظف بود اين دو نفر را ثبت نام كند اما دانشگاه از ثبت نام آنها خوداری کرد .( ايلنا 16/7/82 )

26ـ معاونت دانشجويی دانشگاه رجايی گفت: در پی ناآرامی های خرداد ماه گذشته30 نفر از دانشجويان را با اتهامات سياسی به کميته انضباطی احضار کردند.( اميرکبير 12/7/82 )

27 ـ غلامرضا ظريفيان معاون دانشجويي وزير علوم اظهار داشت: 32 نفر از دانشجويان در تهران بازداشت شده و در اختيار وزارت اطلاعات قرار دارند، و مجموعا اين تعداد با احتساب شهرستان‌ها حدود 80 نفر مي‌شوند و 2 نفر از دانشجويان نيز در اختيار دادستاني بودند كه قرار است تحويل وزارت اطلاعات شوند. .( امروز 14/7/82 )

28ـ مجتبی جهاني، دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه گفت: 6 نفر از دانشجويان اين دانشگاه به كميته‌ی انضباطی احضار شدند. وی افزود: ٢١ نفر از دانشجويان دانشگاه رازی نيز به كميته‌های انضباطی احضار شده‌اند و برای آنان حكم صادر شده است. شش تن از اين دانشجويان دارای پرونده‌ی قضايی نيز هستند . ( امروز 14/7/82 )

29ـ ميثم گلستاني عضو انجمن اسلامی دانشگاه اصفهان ، به اتهام "نشر اكاذيب، توهين به مقدسات و برهم زدن نظم عمومي" به دادگاه عمومی اصفهان احضار شد. وی با اشاره به احتمال صدور احكام انضباطی برای ۵۴ نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان طی روزهای آينده توسط كميته انضباطی دانشگاه اصفهان، گفت: بسياری از دانشجويان در هنگام مراجعه برای ثبت نام ترم جاري، متوجه شدند كه پرونده آموزشی آنان بسته است و به آنها اعلام كرده‌‏اند كه بايد به كميته انضباطی مراجعه كنند. وی خاطر نشان كرد: بسياری از دانشجويان احضار شده به كميته انضباطی با محروميت استفاده از خوابگاه مواجه شده‌‏اند . ( امروز 14/7/82 )

30ـ هيوا عزيزي دانشجوي رشته‌ي زيست شناسي دانشگاه بهشتي، به دستور كميته‌ي انضباطي از دانشگاه اخراج شد. عزيزي به اقدام عليه امنيت ملي از سوي شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران متهم گرديد. و پرونده‌ي وي از اين شعبه به كميته‌ي انضباطي دانشگاه ارجاع شد. دکتر محمدعلی دادخواه وکيل نامبرده گفت: توهين به روحانيت، عدم توجه به دستورات انضباطي و رعايت نكردن شئون دانشجويي را از جمله اقدامات مطرح از سوي كميته‌ي انضباطي دانشگاه بهشتي عليه عزيزي عنوان كرد. ( ايسنا 15/7/82 )

31ـ پويا محموديان، از اعضاي سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير به اتهام تبليغ عليه نظام از طريق نامه به كوفي عنان و اقدام عليه امنيت ملي در شعبه‌ي 13 دادگاه انقلاب تهران تفهيم اتهام شد. ( ايسنا 23/7/82 )

32ـ محمدحسن طالبي، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان گفت : بر اساس احضاريه‌اي كه از سوي شعبه‌ي 39 دادگاه عمومي اصفهان صادر شده، 5 تن از اعضاي شوراي مركزي و 3 تن از اعضاي شوراي عمومي اين دانشگاه براي تاريخ يکم آذر ماه به دادگاه احضار شدند. نامبرده با اشاره به موضوع احضار حدود 50 تن از دانشجويان اين دانشگاه به كميته‌ي انضباطي اظهار داشت: احكام تعدادي از اين دانشجويان با موضوع محروميت آنها از خوابگاه صادر شده است. ( ايسنا 23/7/82 )

33ـ پس از صدور حكم تعليق و محروميت از تحصيل براي ۱۰ تن از فعالين سياسي مجمع اسلامي و نشريات دانشكده مهندسي دانشگاه سمنان حكم محروميت ۵تن ديگر از فعالين سياسي دانشكده هاي هنر و تربيت دبير دانشگاه سمنان توسط كميته انضباطي تجديد نظر تاييد شد. اين ۵ تن به شكايت رياست دفتر نهاد رهبري دانشگاه سمنان ، رياست دانشكده تربيت دبير وحراست دانشگاه صادر شد. اين در حالي است كه اين ۵ تن از ورود به دانشكده تربيت دبير محروم شده اند. ( 27/7/82 )

34ـ روزبه شفيعي، محمد رضا شيربند و مرتضي تقي‌پور مسئولين نشريه دانشجويي« فرياد» درشعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه شدند.اتهامات مطرح در اين پرونده « اقدام عليه امنيت ملي، توهين به مقدسات و رهبري و تشويش اذهان عمومي» است. لازم به يادآوری است که روزبه شفيعي پرونده ديگري مربوط به حوادث خرداد ماه تهران دارد كه به دنبال مفتوح شدن اين پرونده، 75 روز در بازداشت موقت به سر برده است. اتهامات مطرح در پرونده خرداد ماه شفيعي اقدام عليه امنيت ملي و اخلال در نظم عمومي است. همچنين مرتضي تقي‌‏پور به عنوان مدير مسئول و محمدرضا شيربند به عنوان نويسنده نشريه دانشجويي «فرياد» در تابستان سال 1380 بازداشت گرديد كه با وثيقه 70 ميليوني آزاد شدند ( ايسنا 29/7/82 )


آبان1382

1ـ كامران حياتي يكي از دانشجويان دانشگاه مازندران گفت: پس از اعتراضات خرداد ماه ، تعدادي از دانشجويان دانشگاه به كميته انضباطي احضار شدند . نامبرده افزود: 35 نفر از دانشجويان دانشگاه مازندران نيز از امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه محروم شده‌‏اند. وي با بيان اينكه 9 روز را در بازداشت به سر ‌‏برده است، گفت: 7 نفر از دانشجويان دانشگاه مازندران به اتهام بر هم زدن امنيت كشور با شکايت يك نهاد نظامي به دادگاه انقلاب بابل احضار شده‌‏اند. (ايلنا 3/8/82 )

2ـ وحيد سازگارا از دانشجوياني كه در اعتراضات خردادماه بازداشت و مدتي را در زندان به سر برده بود، به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق شركت در تجمعات غير قانوني و فعاليت تبليغاتي عليه نظام در سايت« آل ايران» در شعبه 13 دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت . (ايلنا 3/8/82 )

3ـ آرش هاشمي نايب دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف، به اتهام اقدام عليه امنيت داخلي ، تبليغ عليه نظام به علت نگارش نامه به مجامع بين المللي ، برهم زدن نظم، امنيت و آرامش داخلي از طريق اقدامات غير قانوني، تجمع در مقابل مجلس شوراي اسلامي و تحريك دانشجويان از طريق تشكيل جلسات به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد.( اميرکبير 4/8/82 )

4ـ علي شجاعي دانشجوي رشته مكانيك دانشگاه تهران ، به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به شعبه‌ي 13 دادگاه انقلاب احضار شد. اين دانشجو به دنبال اعتراضات خردادماه تهران پس از چهل روز بازداشت در زندان اوين، با وثيقه آزاد شد. ( ايسنا 4/8/82 )

5ـ مصيب سالارپور دانشجوي رشته ادبيات عرب دانشگاه تربيت معلم سبزوار و از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه توسط نيروهای امنيتی ربوده شد.( اميرکبير 5/8/82 )

6ـ پيمان عارف دانشجوی علوم سياسی دانشگاه تهران و عضو انجمن اسلامی اين دانشگاه که در خرداد ماه بازداشت شد. گفت: تمام اعترافات گذشته‌اش را تحت فشار مطرح كرده و اعترافاتي را که تلوزيون پخش نمود را تكذيب كرد. وي در دانشگاه تربيت مدرس گفت: من در هفته‌ي آخر زندان، خودكشي كردم و تا آستانه‌ي مرگ پيش رفتم. ( ايسنا 5/8/82 )
7ـ يک دانشجوی بيمار دانشگاه صنعتي اصفهان بنام « س» به جرم روزه خواری ، با شكايت جامعه اسلامي دانشجويان به كميته انضباطي احضار شد و به اتهام توهين به رهبري و مجموعه حكومت و شعاير ديني ، 18 ماه از تحصيل محروم گرديد. ( اميرکبير 8/8/82 )

8 ـ پيمان عارف، مدعي شد كه به علت ديداري كه قراربود با ليگابو، گزارشگر سازمان ملل انجام دهد، از سوي افرادي ناشناس،تماسهاي تهديدآميزي با خانواده‌اش در تبريز برقرار شد. او با اعلام خبر سكته‌ قلبي مادرش بر اثر تهديدات يادشده، اظهار كرد: مادرم در بيمارستان بستري شده است و احتمالا من براي ديدن وي به تبريز مي‌روم. وي افزود: بنابراين در ديدار با ليگابو، شركت نمي‌كنم. (ايسنا 17/8/82 )

9ـ گودرز سخايي دبير اسبق انجمن اسلامی دانشكده كشاورزي رازی کرمانشاه به شصت ماه حبس محكوم خواهد شد.اين در حالي است كه نامبرده توسط كميته انضباطي دانشگاه به دو سال محروميت از تحصيل محكوم شده است.( اميرکبير 6/8/82 )

10ـ احمد سراجی ازفعالين جنبش دانشجوئی درتبريز در شرايط جسمی بدی بسر ميبرد. وی3 ماه پيش توسط اطلاعات ناجا در محل کارش دستگير شد و مدتها زير شکنجه قرار داشت و سپس تحويل اداره اطلاعات داده شد. در آنجا هم مورد آزار و اذيت قرار گرفت. نامبرده به دليل اعتصاب غذا در زندان تبريز دچار مشکلات زيادی شده و همچنين به خاطر شکنجه های زياد از ناحيه کتف دچار شکستگی گرديده است. او2 ماه در سلول انفرادی بسر برده است. ( پيک ايران 8/8/82 )

11ـ مهدي حبيبي دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير به شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب احضار شد. ( ايسنا 11/8/82 )

12ـ پدرمنوچهر و اكبر محمدي از دانشجوياني كه به دنبال حوادث 18 تير ماه 1378 در زندان به سر مي‌‏برند. گفت: فرزندم، منوچهر محمدي در تاريخ 15/8/82 در دادگاه انقلاب به يك سال ديگر حبس تعزيري محكوم شد. وي افزود: دريافت اين حكم به علت مصاحبه وي با راديوهاي خارجي در مدت 5 روز مرخصي وي ذكر مي‌‏شود. فرزندم در ابتدا به 5/6 سال و سپس به 13 سال زندان محكوم شد. منوچهر پس از آن به يك سال حبس به علت صدور اطلاعيه از زندان محكوم شد و هم‌‏اينك حكم ديگري را شامل 30 ضربه شلاق، 1 سال حبس تعزيري ديگر و 30 هزار تومان جزاي نقدي براي او صادر كرده‌‏اند.( ايلنا 16/ 8/ 82)

13ـ شهبازيان، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان گفت : پنج عضو اين انجمن به كميته‌ي انضباطي احضار شدند. ( اميرکبير 17/8/82 )

14ـ عبدالله مومني دبير تشكيلات طيف علامه دفتر تحكيم وحدت ، به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به شعبه‌ي ‌٢٦ دادگاه انقلاب احضار شد. ( اميرکبير 18/8/82 )

15ـ به گفته مريم رجب‌پور عضو شورای مركزی انجمن اسلامی دانشگاه تربيت معلم ،عباس شكوهمند و محمدعلی عبادی هنگام خروج از دانشگاه توسط سه نفر از مأموران امنيتی دستگير شدند.اين دو دانشجو از سوي دادسراي كرج به « شركت درتظاهرات خرداد ماه، توهين به مسئولان و نيز نشر مطالبي در نشريه‌ي دانشجويي « پژواك» متهم هستند. ( ايسنا 18/ 8/82 )
16ـ مهدي اميني‌زاده، عضو شوراي مركزي طيف علامه‌ي دفتر تحكيم وحدت و رضا نديمي، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه رجايي و عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم، به شعبه‌ي 1083 دادگاه كيفري احضار شدند. اين احضارها مربوط به پرونده‌ي نشريه‌ي دانشجويي « كوير» است كه سال گذشته به اتهام توهين به مقدسات توقيف گرديد.پيش از اين نيز اميني‌زاده به دليل فعاليت در اين نشريه به دادگاه احضار شده بود و پس از 10 روز بازداشت در رابطه با اين پرونده آزاد شد. (ايسنا 17/8/82 )

17ـ مجتبي نجفي دبير انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي ، با شکايت مدعي‌العموم در شعبه‌ي 13 دادگاه انقلاب اسلامي تهران محاکمه شد. اتهامات وی عبارتند از : « تحريك دانشجويان در ناآرامي‌هاي خردادماه، اقدام عليه امنيت ملي ، شركت در تجمعات غيرقانوني و پيشنهاد هجمه عليه مسئولان نظام . ( ايسنا 20/8/82 )

18ـ در پي انتشار نامه سرگشاده سه تن از فعالان دانشجويي دانشگاه آزاد يزد خطاب به رئيس دفتر فرهنگ اين دانشگاه، كميته انضباطي امضا كنندگان نامه را احضار کرد. يحيي مسعودي‌نژاد و حمزه غالبي از امضاءكنندگان اين نامه گفتند: چند ماه پيش درخواست مجوز انتشار اولين روزنامه دانشجويي را به هيات نظارت داديم كه تاكنون تمامي مجوزهاي مربوطه اخذ شده و تنها هيات نظارت دانشگاه كه مسئول دفتر فرهنگ دانشگاه دبير آن است نظر خود را اعلام نكرده و ما را بلاتكليف گذاشته است.آنها تصريح كردند: در نخستين جلسه كه به كميته انضباطي دانشگاه رفتيم به جاي تفهيم اتهام ما را مورد بازجويي قرار دادند.
( ايسنا 19/8/82

19ـ پوريا براتيان عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار، به اتهام اخلال در نظم عمومي و تحريک ساير دانشجويان در ارتباط با حرکت اعتراضی خردادماه گذشته در شعبه دهم دادگاه عمومي اين شهرستان توسط قاضي پيرکهن محاکمه گرديد. وی در تير ماه گذشته نيز به دليل اتهامات مشابه در شعبه ششم محاکمه شده بود.( ايسنا 20/8/82 )

20ـ پرونده ميثم جولايي، دانشجوي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران به كميته انضباطي فرستاده شد. ميثم جولايي عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران كه طي وقايع خرداد ماه، دستگير شده بود، در شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي محاکمه شد. گفتني است وی در تاريخ 28 تير ماه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، شركت در گروگانگيري و سلب آسايش عمومي به مدت 32 روز در زندان انفرادي بسر برد.
(ايلنا 21/8/82 )

21ـ نشريه‌ دانشجويي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه همدان با عنوان «بعد از سلام»، از سوي هيات نظارت بر نشريات دانشجويي تا پايان اسفندماه توقيف شد. ( ايسنا21/8/82 )

22ـ در پي مصوبه مجمع عمومي دانشجويان دانشگاه شيراز و علوم پزشكي براي برگزاري انتخابات آزاد در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي، عده اي چماقدار مسلح به سلاح سرد منتسب به افراد مرتبط با طيف شيراز دفتر تحكيم كه مهدي طباطبايي از سردمداران آن چندي پيش در ديدار با آقاي خامنه اي به سخنراني پرداخته بود،براي جلوگيري از برگزاري انتخابات به جمع دانشجويان اين دانشكده كه براي شركت در اين انتخابات تجمع كرده بودند حمله ور شده و به درگيري با دانشجويان پرداختند. در ادامه ، حراست دانشگاه شيراز نيز كه مخالف برگزاري انتخابات آزاد براي تعيين نمايندگان دانشجويان بود اقدام به دخالت در اين درگيري كرد.
فرهاد دهقان مسئول تشكيلات سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز و علوم پزشكي از سوي مدير دانشجويي اداره اطلاعات شيراز تهديد شده است كه در صورت پي گيري برگزاري انتخابات، دادگاه انقلاب شيراز حكم زندان تعليقي وي را كه در جريان اعتراضات دانشجويي نسبت به حكم اعدام آغاجري صادر شده بود به اجرا خواهد گذاشت. ( اميرکبير 22/8/82 )

23ـ ميثم اماني دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار ، عبدالرحمن نادری مسئول كميته‌ی سياسی انجمن اسلامی و قاسم عطايی عظيمي عضو سابق شورای مركزی اين انجمن به اتهام اخلال در نظم عمومی و توهين به بسيج و سپاه در دادگاه تجديدنظر مشهد به شش ماه حبس قطعی محکوم شدند.
( اميرکبير 29/8/82 )
24 ـ به گفته دكتر طاهري‌نيا رئيس كميته‌ انضباطي بدوي دانشگاه بوعلي سينا و علوم پزشكي همدان ، يك عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه بوعلي‌سيناي همدان به يك ترم تعليق محكوم شد.وي در ادامه گفت : هم‌چنين در مورد ساير پرونده‌ها كه بالغ بر 20 فقره است، در مدت زمان بسيار كوتاهي بررسي و احكام آنها صادر مي‌شود. ( ايسنا 27/7/82 )
25ـ محمد رضا نسب عبداللهي دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه وليعصر رفسنجان به اتهام تشويش اذهان عمومي به علت نوشتن نامه سرگشاده به خامنه ای ، توسط قاضی عليزاده در دادگاه تفهيم اتهام شد ، و با قرار کفالت 30 ميليون ريال تا زمان برگزاری جلسه آينده دادگاه آزاد شد . ( اميرکبير 26/8/82 )

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9527

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جنبش دانشجويي در سالي که گذشت، 1، فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016