چهارشنبه 18 شهريور 1383

نامه سرگشاده اعضاي سابق سازمان مجاهدين خلق به وزير خارجه بلژيک


چهارم سپتامبر دوهزار و چهار
آقای لويس ميشل
وزير خارجه دولت بلژيک

روز سيزدهم سپتامبر، همزمان با ملاقات وزرای کشور های اروپايي در بروکسل و همزمان با جلسه آژانس بين المللي انرژی اتمي در وين که مسئله صنعت اتمي ايران را مورد بررسي قرار خواهد داد، سازمان تروريستي مجاهدين خلق ايران تظاهراتي را در مقابل پارلمان اروپا در پايتخت کشور شما تحت نام جعلي "سرفرازان" تدارک ديده است
علت اين تظاهرات، درخواست سازمان مجاهدين برای خارج شدن از ليست سازمان های تروريستي در اتحاديه اروپا مي باشد. مجاهدين با استفاده از نام مستعار و به همين سادگي توانسته اند در کشور شما به اجازه تظاهرات عمومي در بروکسل دست يابند
مجاهدين در هفته های اخير بشدت مشغول خريد افغان ها و ديگر پناهندگان در اروپا بوده اند تا با پرداخت مخارج سفر و اقامت و غذای آنها برای چند روز، آنها را بعنوان سياهي لشگر به استخدام درآورند
همچنين مجاهدين در کلاهبرداري ديگری مدعي شده اند که پارلمان اروپا مسئول قرار دادن اين گروه در ليست تروريست ها بوده است. شما بخوبي مطلع هستيد که اين ليست با تحقيقات و تصميم گيری های کاملا مجزای اعضاي اتحاديه اروپا شکل گرفته است. کلاهبرداري بزرگتر مجاهدين در اين ميان، ادعای ديگری است که ميخواهد نشان بدهد که اتحاديه اروپا اين کار را در راستای دادن پوئن به دولت ايران انجام داده است. البته باز شما خوب مطلع هستيد که شواهد و مدارک فعاليت های تروريستي اين سازمان از کردستان عراق تا پايتخت های کشور های اروپايي و ديگر نقاط را نيز شامل مي گردند
آقای وزير، موضع گيری کشور شما در اين رابطه تاسف بار است. مطمئنا موافقيد که در هيچ دموکراسي اي ، "آزادی بيان" نمي تواند و نبايد به مفهوم فراهم کردن ميکروفون برای گروه های بزهکار و تروريست باشد. ولي در بلژيک اين دقيقا همان چيزی است که در سيزدهم سپتامبر اتفاق خواهد افتاد
نيروهای نو محافظه کار در امريکا صراحتا بدنبال منافع مشخصي هستند که در همان راستا از مجاهدين خلق در عراق بعنوان برده های خود در جنگ نفع مي برند. همچنين و البته، استفاده سرويس های اطلاعاتي کشورهايي که در خصومت با ايران هستند، و بخصوص در رابطه با مسئله انرژي اتمي، نيازی به بازگويي مجدد ندارد. مي دانيد که بدنبال استفاده ابزاری از نماينده سازمان مجاهدين بعنوان بلندگوی تبليغاتي در شبکه فاکس نيوز، اکنون شاهد اخباری از ايران هستيم که حکايت از دستگيری افرادی به اتهام جاسوسي اتمي و ارتباط مستقيم آنها با سازمان مجاهدين خلق دارد. همه اين ها در حالي است که سازمان مجاهدين و شاخه سياسي آن شورای ملي مقاومت در ايالات متحده امريکا به جرم تروريست بودن ممنوع مي باشند
ما فشار هاي وارده بر کشور شما از طريق و بواسطه کشور کانادا را درک مي کنيم. وزير کشور کانادا هم اکنون در بروکسل در حال مذاکره با دولت شما است تا فشار های بيشتری بر دولت ايران وارد کنيد ولي مطمئنا هيچ چيز نمي تواند استفاده از سازمان تروريستي مجاهدين را در استفاده های سياسي مشروعيت بدهد
همچنين بايد بگوييم که ما معتقد نيستيم که چشم پوشي های شما بر فعاليت های گروهي تروريست در کشورتان، بتواند بعنوان اهرمي بر عليه دولت ايران عمل کند. در واقع بايد گفت که اين کار تنها در راستای تثبيت بيشتر سخت سران و تضعيف رفورميست ها در داخل و مدره ها در خارج از ايران عمل خواهد نمود. در تاريخ بيست سال گذشته، به کرات شاهد سو استفاده مجاهدين و سخت سران ايران از چنين موقعيت هايي بوده ايم
ما نمونه هايي از مدارک و شواهدي در مورد مجاهدين، و بخصوص رهبران آن را که تا کنون در اختيار عموم قرار گرفته اند را ضميمه کرده ايم. اين اتهامات شامل و البته نه محدود به موارد متعددی از جنايات بر عليه بشريت و جنايات جنگي در داخل و خارج از ايران مي گردد. هدف قرار دادن عمدي غير نظاميان در عمليات تروريستي، همکاری های بسيار نزديک با سيستم های اطلاعاتي صدام حسين بر عليه ايرانيان در طول جنگ هشت ساله ای که در آن از گازهای شيميايي بر عليه ايرانيان استفاده شد، همکاري های بسيار نزديک با سرويس های اطلاعاتي دشمن واجرای برنامه های جاسوسي آنان بر عليه عالي ترين منافع ملت ايران و عراق، کشتار اکراد و شيعيان عراقي به دستور مستقيم صدام حسين، سو استفاده های غير قانوني از سيستم های دموکراتيک در غالب کشور های اروپايي و امريکا و کلاهبرداری های مالي، سياسي و اخلاقي جزئي از اين مدارک مي باشند
آقای وزير، قربانيان اين فرقه درنده ( شامل و نه محدود به اعضای سابق همين سازمان) مقوله ای فراموش شدني نيستند. ما قبول نخواهيم کرد که عدالت دستخوش و بازيچه منافع سياسي و تبليغاتي گردد. ما هم اکنون از طريق صليب سرخ جهاني بشدت تضمين حقوقي و جاني افراد بازداشتي در کمپ اشرف عراق را دنبال مي کنيم. اخبار رسيده از اين کمپ حاکي از آن است که اين افراد در جنگ های داخل عراق و به زور اسلحه به جای سربازان امريکايي مورد استفاده قرار گرفته اند. ما همچنين بشدت مسئله دادگاهي کردن شخص مسعود رجوي را دنبال مي کنيم تا هر زمان که از مخفي گاه خود در کمپ اشرف خارج شود، در دادگاهي عادلانه و مناسب به اتهام جنايات بر عليه بشريت و جنايات جنگي محاکمه گردد. مي دانيد که ديگر سران مجاهدين و از جمله مريم عضدانلو(رجوي) هم در حال حاضر در پاريس به اتهامات تروريستي تحت تحقيق هستند. ما در اين رابطه نيز برای احقاق حقوق قربانيان (ايراني و غير ايراني) و اجرای عدالت کاملا فعال بوده و خواهيم بود
در زير پروژکتورهاي نوراني و آنچه که در مورد مجاهدين در سطحي جهاني افشا، معلوم و تاييد گرديده است، دولت شما تنها کشوري است که در انجام وظيفه خود در روشن کردن موضوع حتي برای نمايندگان مجلسش، خانم مگي دولاک، خانم موريال گرکن و آقای والتر مولس ناموفق بوده است. ما عميقا معتقديم که اين افرادی که اين چنين بي پروا از تروريسم در کشور شما حمايت مي کنند، خودشان قربانيان برنامه های مخوف ماموران سازمان مجاهدين بوده و بشدت از کمبود اطلاعات در مورد ماهيت واقعي اين گروه رنج مي برند. اطلاعاتي که دولت شما بخوبي از ريز به ريز آنها آگاهي دارد. دولت شما نه تنها در عمل به مسئوليت هايش نسبت به آنچه که بصورت تئوريک در مقابله با تروريسم پذيرفته است اقدام نمي نمايد، که با سهل انگاری و عدم رساندن اطلاعات لازم به افرادی که توسط ماموران مجاهدين مورد هدف قرار مي گيرند، در عمل کمک کار فعاليت های تروريست ها شده است
آقای وزير، وجود برخي از ساختمان های پارلمان اروپا در بروکسل مسئوليت خطيری را بر شانه های دولت بلژيک گذاشته است. ما قويا به تمامي مقامات کشورهايي که وزرای خارجه شان در ميتينگ دوشنبه سيزدهم سپتامبر در بروکسل حاضر خواهند بود پيشنهاد خواهيم نمود تا اين سوال را جلوی دولت و شخص جناب عالي قرار دهند که چرا در مورد مسئوليت هاي خود بعنوان ميهماندار اين جلسه و در ازاي بدست آوردن تبليغاتي سخيف بر عليه ايران، غفلت نموده ايد. تبليغاتي که با به صحنه آوردن افغان ها و پناهندگان بيچاره ديگر و به خرج پول های دزديده شده از مردم عراق توسط ماموران سابق رژيم ساقط شده صدام حسين برقرار مي گردد
رونوشت به کليه وزرای خارجه کشورهای اروپايي و مقامات ذيربط در پارلمان اروپا

کميته بين المللي حمايت از قربانيان
The committee for the support of the victims
Po. Box. 148
Leeds LS16 5BL
UK.
Tel: 0044 113 278 0503
Fax: 0044 113 278 0547
Email: info@iran-intrlink.org
www.iran-interlink.org

اسامي امضا کنندگان منفرد
جهت تماس با افراد فوق مي توانيد از طريق کميته و يا از طريق تلفن ها و نشاني های شخصي استفاده نماييد (مشخصات تماس ضميمه مي باشد)ا

مسعود جاباني: عضو سابق مجاهدين، هلند
هادی شمس حائري: عضو سابق شورای مرکزي مجاهدين، زنداني زمان شاه، زنداني سابق مجاهدين، هلند
ميلاد آريايي: عضو سابق شورای مرکزي مجاهدين، آلمان
حبيب خرمي: عضو سابق مجاهدين، زنداني سابق زندان های مجاهدين، هلند
خسرو جان پناه: عضو سابق مجاهدين، آلمان
علي اکبر راستگو: عضو سابق مجاهدين، آلمان

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

محمد حسين سبحاني: عضو سابق شورای مرکزي مجاهدين، هشت سال زندان های کمپ و دو سال زندان ابوغريب، آلمان
مته تگنادر: محقق و نويسنده، متخصص فرقه ها و محقق در رابطه با فرقه مجاهدين، نروژ
فرهاد جواهری يار: عضو سابق مجاهدين، زنداني زندان های اشرف و ابوغريب، آلمان
ادوارد توماريان: عضو سابق مجاهدين: زنداني سابق زندان ابوغريب، آلمان
حسن صادقي: عضو سابق مجاهدين، زنداني سياسي زمان شاه، زنداني سابق زندان ابوغريب، دانمارک
علي قشقاوي: عضو سابق مجاهدين، زنداني زندان های فيضليه و ابوغريب، آلمان
جعفر بقال نژاد خويي: عضو سابق مجاهدين، نروژ
حسن خلج: عضو سابق مجاهدين، زنداني سابق کمپ های مجاهدين و زندان ابوغريب، نروژ
مهدی خوشحال:عضو سابق مجاهدين، زنداني سابق در کمپ اشرف، آلمان
عباس ميرصادقي نژاد:عضو سابق مجاهدين، زنداني سابق در کمپ اشرف، شاهد شکنجه و قتل پرويز احمدی، آلمان
آن سينگلتون: از همکاران خارجي سابق مجاهدين، انگلستان
جمشيد طهماسبي: عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدين، زنداني سابق در کمپ اشرف، آلمان
کريم حقي: عضو سابق هيئت اجرايي سازمان مجاهدين، زنداني سابق در کمپ اشرف، هلند
عليرضا ميراصغري: عضو سابق شورای مرکزي سازمان مجاهدين، زنداني سابق در کمپ اشرف، شاهد قتل پرويز احمدي، آلمان
امير موثقي: عضو سابق سازمان مجاهدين، زنداني سابق زندان ابوغريب عراق، از خروجي های اخير زندان، آلمان
ربابه شاهرخي (مادر رضوان): شاهد کشته شدن فرزندانش بدست مجاهدين، مسئول انجمن مادران مفقود شدگان مجاهدين، سوئد
بتول احمدي: عضو سابق سازمان مجاهدين، سوئد
پروين حاجي: عضو سابق سازمان مجاهدين، کانادا
سعيد خداشناس: عضو سابق سازمان مجاهدين، کانادا
ميترا يوسفي: عضو سابق سازمان مجاهدين، سوئد
مجيد فرهاني: عضو سابق سازمان مجاهدين، زنداني سابق کمپ الرمادي
مسعود خدابنده: عضو سابق هيئت اجرايي مجاهدين، عضو سابق شورای ملي مجاهدين

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11776

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه سرگشاده اعضاي سابق سازمان مجاهدين خلق به وزير خارجه بلژيک' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016