دوشنبه 23 شهريور 1383

متن سخن رانى مريل جركنس، نماينده مجلس فدرال بلژيك از حزب سبزها: ما خواهان حذف نام مجاهدين خلق از ليست سازمان هاى تروريستى هستيم

متن سخن رانى خانم مريل جركنس،
نماينده مجلس فدرال بلژيك ـ از حزب سبزها ـ
در روز 13 سپتامبر
به مناسبت تظاهرات سازمان مجاهدين خلق ايران

ما سبزها با حضور خود در اينجا ، اعلام مىكنيم كه از همه ملت ايران پشتيبانى مىكنيم . ما خواهان حمايت از همه نيروهاى دموكرات ايرانى هستيم . نيروهايى كه براى پايان دادن به رژيم خودكامه كنونى مبارزه مىكنند . رژيمى كه يك سياست جنگ طليانه اى را در خاورميانه به پيش مىبرد ، رژيمى كه حقوق بشر را بطور عام و حقوق زنان را بطور خاص ناديده گرفته و پايمال مىكند .

من براى همه مردان و زنان ايرانى كه جان خود را در راه رسيدن به آزادى و دموكراسى و براى يك حكومت غير دينى و لائيك و جدايى دين از دولت از دست داده اند ، درود فرستاده و سر تعظيم فرود مىآورم.

حزب سبزهاى بلژيك " اكولو " به همراه شما و همه آزاديخواهان و دموكرات : شكنجه ها ، اعدام ها و بگير و ببنندها و فشارهاى مستمرى را كه ملت ايران در طى ساليان متمادى متحمل شده و قربانى رژيم گشته ، محكوم مىكند .
ما در همين جا اعلام مىكنيم كه از جنبش هاى زنان و كارگران ايران پشتيبانى مىكنيم ؛ بدون اين كه جنبش دانشجويى را از ياد برده باشيم .

در اينجا يادى از احمد باطبى مىكنيم : دانشجوى جوانى كه از سال 1999 تا كنون در زندان بسر مىبرد . او تنها جرمش اين است كه براى نشان دادن شدت خشونت پليس ، پيراهن خونين يك دانشجوى زخمى را در تظاهراتى ، در بالاى سر خود نگاه داشته بود !
پرونده قتل خانم دكتر زهرا كاظمى ، خبرنگار ايرانى تبار كانادايى ، را بخاطر بياوريم . پرونده اى كه بايد حقايق آن آشكار شوند .

اكولو ، هم چنين از مبارزات خانم شيرين عبادى ـ وكيل خانواده زهرا كاظمى و تعداد زيادى از زندانيان سياسى ـ حمايت مىكند .

با توجه به وخامت اوضاع در ايران ، ما به هيجوجه نبايد از ديدن بسيارى از ايرانيان ، بخصوص زنان ايرانى ، كه
راه مهاجرت را در پيش گرفته و ترك وطن مىكنند ، تعجب نمائيم. بر تمامى دولت هاى موكراتيك است كه آنان را بنا به كنوانسيون ژنو ، بپذيرند.

ما سبز ها از سياستى دفاع مىكنيم كه اتحاديه اروپا ، رژيم ايران را در باره مسئله حقوق بشر ، با دقت هر چه بيشتر زير ذره بين قرار دهد . سياست مماشات آميزى را كه اتحاديه اروپا نسبت به ايران ، در سال هاى گذشته ، در پيش گرفته بود ، به شكست انحاميده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما هم چنين مىخواهيم توجه شما را نسبت به سازمان مجاهدين خلق ايران ، برگزار كننده اجتماع امروز جلب نمائيم :
عليرغم اينكه تحقيقات و مطالعات ساليان متمادى به خوبى نشان مىدهند كه اين سازمان فاقد همه گونه روابطى با سازمان هاى تروريستى ميباشد ، اما از ديد آمريكائيان يك تشكيلات تروريستى است .
در طى ساليانى كه سازمان مجاهدين خلق ايران در تبعيد و در خارج از ايران بسر مىبرد؛ هر گز به ارتكاب عمليات تروريستى محكوم نشده اند .

اما در عوض ، رژيم ايران كه نمىتواند از مسئوليت صدور تروريست به ماوراى مرزهاى خويش شانه خالى كند ، بر روى تروريست بودن مجاهدين پافشارى مىكند تا بتواند سرپوشى بر سركوبى هاى خود نهاده و آن ها را مشروع جلوه داده و توجيه نمايد .

بنا بر اين ما خواهان حذف نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست سازمان هاى تروريستى مىباشيم .

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11944

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متن سخن رانى مريل جركنس، نماينده مجلس فدرال بلژيك از حزب سبزها: ما خواهان حذف نام مجاهدين خلق از ليست سازمان هاى تروريستى هستيم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016