سه شنبه 25 مرداد 1384

انتقاد عبدى از اعضاى ارشد مشاركت: دوستان در برخورد با منتقدان نه تنها آنها را نپذيرفتند بلكه به تكفير ايشان نيز همت گماردند، شرق

عباس عبدى در ديدار با برخى از جوانان جبهه مشاركت از اعضاى شوراى مركزى اين حزب سياسى انتقاد كرد و روش آنها را در انتخابات مورد انتقاد قرار داد.

بنابر گزارش خبرنامه داخلى جبهه مشاركت در اين ديدار كه عصر روز جمعه ۱۴ مرداد با تعدادى از اعضاى شوراى شاخه جوانان جبهه مشاركت با مهندس عباس عبدى برگزار شد، عبدى بحث هاى اوليه خود را در رابطه با استراتژى جبهه مشاركت در انتخابات اختصاص داد.

وى در پاسخ به سئوالى در همين رابطه گفت: «دوستان حاضر در شوراى مركزى جبهه مشاركت اشتباهات عديده اى در تدوين استراتژى انتخاباتى داشته اند كه به طور قريب به يقين اين اشتباهات ريشه در نوع نگرش و ديد اين دوستان در رابطه با نظام و سيستم سياسى كشور دارد. دوستان ما در برهه هاى گوناگون نشان داده اند كه داراى خط قرمز مشخص فكرى نبوده و بار ها از اصول و خطوط قرمز خود عبور كرده اند. متاسفانه دوستان نمى خواهند تكليف خود را با سيستم سياسى فعلى روشن كنند.»

وى افزود: «من بار ها نسبت به برخورد دوستان مشاركت با دانشجويان تذكر داده ام و نسبت به مسئولانه بودن اين برخورد ها تكيه كردم. همچنين برخورد جبهه مشاركت را در رابطه با تحريمى ها نيز اصلاً مناسب نمى بينم. متاسفانه دوستان در برخورد با منتقدان نه تنها آنها را نپذيرفتند بلكه به تكفير ايشان نيز همت گماردند.»

وى با نقد نسبت به شعار انتخاباتى جبهه مشاركت در انتخابات رياست جمهورى (دوباره مى سازمت وطن) اين شعار را خالى از پشتوانه فكرى و تامل انديشمندانه دانست.

همچنين وى انتقاد خود را نسبت به ناديده گرفتن يكى از مسلم ترين حقوق كه همانا حقوق معنوى اين اثر و اجازه گرفتن از شاعر اين اثر است بجا توصيف كرد. هر چند وى معتقد بود كه شعار «ايران براى همه ايرانيان» جامعيت و پتانسيل كافى را براى بيان گفتمان مشاركت در برداشت و نياز به شعار جديد نبود.

عباس عبدى عدول شوراى مركزى مشاركت از بيانيه كنگره سوم را ناصحيح خواند و كنار گذاشتن اين بيانيه از كنگره سوم را «انحراف در جبهه مشاركت» عنوان كرد.

در ادامه اين ديدار عبدى با بيان درستى تحليل هايش در برهه هاى مختلف مشاركت را به ناديده گرفتن اين تحليل ها متهم كرد.

وى در پاسخ به سئوالى در رابطه با جبهه دموكراسى خواهى و چگونگى تشكيل آن عنوان كرد: اميدوارى چندانى به شكل گيرى اين جبهه از سوى احزاب حامى دكتر معين نمى بينم، ليكن در صورت تشكيل اين جبهه كه برخاسته از ايده اى جالب توجه بوده است معتقد به بسط اين جبهه ذيل شعار «ايران براى همه ايرانيان» هستم و اعتقاد چندانى به محدود كردن حلقه اين جبهه ندارم. وى در ادامه بحث هاى انتخاباتى، اصلاح طلبان را به تامل و تفكر در گذشته و نقادى صحيح اعمال و آراى گذشته فرا خواند و پيگيرى موضوع ائتلاف در جبهه اصلاح طلبان را در برهه انتخابات مولفه اى موثر در پيروزى اصلاح طلبان برشمرد.

عبدى در پايان ديدار با مهم برشمردن مولفه «اعتماد عمومى» دستمالى شدن اين مولفه از جانب برخى اصلاح طلبان را يكى از عوامل شكست معرفى كرد. وى در پاسخ به پيشنهاد برخى از اعضاى شاخه جوانان كه نامزدى براى دبيركلى را به وى پيشنهاد كردند، مخالفت خود را با اين پيشنهاد مطرح كرد و دبيركل فعلى را مناسب ترين فرد براى اين سمت دانست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016