پنجشنبه 15 آبان 1382

ايران و برنامه غنى ساختن اورانيوم، عباس احمدى

Abbas.ahmadi@mailcity.com

مقدمه
اين روزها، رسانه هاى خبرى در باره ى برنامه ى اتمى ايران زياد صحبت مى كنند، اما كمتر به جنبه هاى فنى آن مى پردازند. در اين مقاله سعى شده است كه برنامه ى غنى ساختن اورانيوم به زبان ساده شرح داده شود.

***
اورانيوم نيمه سنگين يا "يو-235" (U235)

اورانيوم يكى از عناصر معدنى است كه مى تواند هم به عنوان سوخت براى نيروگاه هاى هسته اى و هم براى ساختن بمب اتم به كار برود. اورانيومى كه از معدن به دست مى آيد يك دست نيست. به عبارت ديگر،„ همه ى اتمهاى اورانيوم دارى يك وزن نيستند. بعضى از آن ها سنگين تر و بعضى ها از آن ها سبك ترند.

همه ى اتم هاى اورانيوم، يعنى چه اورانيوم سنگين و چه اورانيوم نيمه سنگين و چه اورانيوم سبك، در درون هسته ى خود داراى 92 پروتون مى باشند، اما تعداد نوترون هاى آن ها متفاوت است. اورانيوم سنگين، در هسته ى خود، تعداد 146 نوترون دارد. در حال كه اورانيوم نيمه سنگين تعداد 143 نوترون و اورانيوم سبك تعداد 142 نوترون دارد.

براى نام گذارى اين سه نوع اورانيوم، دانشمندان تعداد پروتون ها و نوترون هاى آن ها را به اسم اورانيوم اضافه مى كنند. به عنوان مثال، اورانيوم سنگين را به نام اورانيوم-238 يا "يو- 238" (U238)، اورانيوم نيمه سنگين را به نام اورانيوم-235 يا "يو-235"(U235) و اورانيوم سبك را به نام اورانيوم-234 يا "يو-234" (U234)مى نامند.

براى سوخت راكتورهاى هسته اى و بمب اتم، اورانيوم نيمه سنگين از همه مناسب تر است، اما در صد آن در سنگ معدن اورانيوم چيزى كمتر از يك در صد است. به طور کلی، اورانيوم سنگين به مقدار زياد يعنى حدود نود و نه و سه دهم در صد و اورانيوم نيمه سنگين به مقدار بسيار كم يعنى حدود هفت دهم در صد و اورانيوم سبك به مقدار فوق العاده جزئى يعنى به مقدار يك صدم در صد، به طور طبيعى، در معدن اورانيوم وجود دارد.

اورانيوم نيمه سنگين يا يو-235، عنصر اصلس براى راه انداختن و ادامه يافتن چرخه ى سوخت در راكتورهاى اتمى است. اما، مقدار طبيعى آن، يعنى مقدار هفت دهم در صد،كافى نيست و بايد غلضت اورانيوم نيمه سنگين از هفت دهم در صد به پنج در صد افزايش يابد. عمليات مربوط به افزايش غلظت اورانيوم نيمه سنگين از هفت دهم در صد به پنج در صد را ،اصطﻼحا، عمل "غنى سازى اورانيوم" مى نامند. براى اين كار از دستگاهى به نام "سانتريفيوژ گازى" استفاده مى كنند.

***
سانتريفيوژ گازى

دستگاه سانتريفيوژ گازى از تعداد زيادى طبل هاى مخصوص درست شده است كه با سرعت زياد دور خود مى چرخند. اورانيوم را،ابتدا، به صورت گاز هگزافلورايد اورانيوم یا"يو اف6 " (UF6) در مى آورند و آن را در اولين طبل چرخان وارد مى كنند. اين طبل به دور خود مى چرخد و بر اثر اين چرخش، نيروى گريز از مركز ايجاد مى شود. اتم هاى سنگين تر اورانيوم يعنى (يو- 238) در اطراف اين طبل و اتم هاى سبكتر يعنى يو-235 در مركز اين طبل متمركز مى شود. گازى را كه در مركز اين طبل جمع شده است و در صد بيشترى از اورانيوم نيمه سنگين را دارد، وارد طبل ديگرى مى كنند. اين طبل دوم نيز با سرعت به دور خود مى چرخد و باعث مى شود كه اتم هاى سبكتر، بيش از بيش، در مركز طبل متمركز شوند. دوباره، گازهایی را كه در مركز اين طبل جمع شده است، وارد طبل سوم مى كنند و اين عمل را همچنان با طبل چهارم و پنجم و الی آخر تكرار مى كنند تا سرانجام، غلظت اورانيوم نيمه سنگين يا "يو-235" در طبل آخرى به حدود پنج در صد برسد. به اين ترتيب سوخت مناسب براى راكتورهاى اتمى فراهم مى شود. كلمه ى سانتريفيوژ، در لغت، به معناى چيزى است كه به سرعت دور خود مى چرخد. كلمه گاز نيز اشاره به اين موضوع مى كند كه از اورانيوم به صورت گاز در اين دستگاه استفاده مى شود. اورانيوم جامد را نمى توان مستقيما وارد اين آن دستگاه كرد. اورانيومى را كه از معدن استخراج مى كنند. به صورت كلوخه مخصوصى است كه به آن "كيك زرد" مى گويند. اين كيك زرد را به صورت گاز هگزافلورايد يا "يو اف ۶" در مى آورند و سپس آن را وارد دستگاه سانتريفيوژ مى كنند.

***
سانتريفيوز گازى

در تصوير زير، قسمت هاى مختلف يك سانتريفيوژ گازى از همان نوعى كه احتماﻻ دولت ايران در نطنز از آن استفاده مى كند، نشان داده شده است.

1.jpg

قسمتى كه به رنگ زرد نشان داده شده است، گاز هگزافلورايد اورانيوم يا همان "يو اف 6" است كه از باﻻى طبل وارد آن مى شود.

قسمتى كه به رنگ سرخ نشان داده شده است، بخشى از گاز هگزافلورايد اورانيوم است كه غلظت اورانيوم نيمه سنگين ( يو-235) در آن افزايش يافته است. همان طور كه در تصوير مشاده مى كنيد، اين بخش از گاز از باﻻى طبل خارج مى شود تا بار ديگر به طبل ديگرى داخل شود و به تدريج غنى تر و غنى تر گردد.

قسمتى كه به رنگ سبز نشان داده شده است، بخشى از گاز هگزافلورايد اورانيوم است كه غلظت اورانيوم نيمه سنگين (يو-235) در آن كاهش يافته است. اين گاز فقير شده ، از باﻻى طبل خارج مى شود. به اين ترتيب، قسمتى از گاز غنى تر و قسمتى از گاز فقير تر مى شود.

قسمتى كه به رنگ سربى نشان داده شده است، جداره ى طبل است. در قسمت زيرين طبل، يك موتور برقى وجود دارد كه موجب چرخش و حركت طبل مى گردد.
***
نيروگاه نطنز

دولت ايران چندين سانتريفيوژ گازى در منطقه ى نطنز احداث كرده است. تصوير زير، يك عكس هاى هوايى از اين منطقه را نشان مى دهد كه توسط ماهواره هاى دورپرواز برداشته شده است.

2.jpg

اين عكس در تاريخ هفتم فوريه سال 2003 گرفته شده است.

در قسمت چپ و باﻻى عكس، فلشى ديده مى شود كه محل مونتاژ كردن فطعات دستگاه سانتريفوژ را نشان مى دهد.

در قسمت چپ و يايين عكس، ساختمانى ديده مى شود كه حدود 200 سانتريفوژ در آن جا نصب شده است. از اين ساختمان به عنوان كارخانه ى آزمايشى و يا "پايلوت پﻼن" استفاده مى شود.

در قسمت راست و باﻻى عكس، دو فلش سفيد مشاهده مى شود كه زير زمين هاى مخصوص دستگاه هاى اصلی سانتريفيوژ را نشان مى دهد.

در سمت راست و پايين عكس، فلش ديگرى وجود دارد كه ساختمان هاى مربوط به پشتيبانى و تعميرات دو سانتريفيوژ اصلی را نشان مى دهد.

***
بمب اتم
اولين قدم براى ساختن بمب اتم، غنى كردن اورانيوم است. از همان سانتريفيوژى كه اورانيوم را تا پنج در صد غنى مى كند، مى توان براى افزايش غلظت اورانيوم، به نحوى كه قابل استفاده در بمب اتم باشد استفاده كرد. اگر تعداد طبل هاى سانتريفيوژ گازى را افزايش دهند، مى توانند غلظت اورانيوم نيمه سنگين را به حدى برسانند كه براى ساخت بمب اتم مناسب باشد.

به همين علت است كه اين همه حساسيت راجع به برنامه هاى غنى سازى اورانيوم در ايران ايجاد شده است. دولت ايران مى گويد، اورانيوم را غنى مى كنيد تا در نيروگاه هاى هسته اى از آن استفاده كند. و دولت هاى غربى مى گويند كه اين ادعاى اولت ايران، بهانه اى بيش نيست و آن ها، مخفيانه، در زيرزمين هاى نيروگاه نطنز مشغول توليد اورانيوم نيمه سبگين براى ساختن بمب اتم مى باشند.

در بازديد هاى اخير از همين طبل هاى زيرزمين هاى نطنز، نمونه هایی به دست آورده اند كه غلظت اورانيوم نيمه سنگين در آن ها بسيار بيشتر از پنج در صد است. دولت ايران مى گويد كه اين طبل ها را به طور دست دوم خريده است و اين آلودگى ها مربوط به صاحب اوليه ى اين طبل هاست. دولت هاى غربى از ايران مى خواهند كه نام كشورى را كه اين طبل ها را به ايران فروخته است افشا كند، چون اگر اين طور باشد، آن كشور از مقرارت بين المللی عدول كرده است و مجرم است. اما دولت ايران مى گويد كه نمى داند اين طبل ها را از كدام كشور خريده است، زيرا دﻻلی كه در اين كار دست داشته است، دﻻل بازار سياه است و منابع اصú خود را فاش نمى كند.

در اين ميان، دولت اسراييل تهديد كرده است كه نطنز را با خاك يكسان خواهد كرد و زيردريايى هاى موشك انداز خود را به خليج فارس آورده است. به هرحال، اين چالش خطرناكى است كه دولت ايران با آن روبرو است و معلوم نيست كه عاقبت آن به كجا خواهد كشيد. آن چه مسلم است ميليون ها دﻻرى كه ايران روى اين پروژه سرمايه گزارى كرده است، در اين ميان، دود شده است و به هوا رفته است. و با تعطيلی اين نيروگاه ها، هزاران كارمند و تكنيسين نيز از كار بيكار خواهند شد و به خيل عظيم بيكاران ايران افزوده خواهند شد.
***

نبتيجه گيرى
دز این مقاله ی کوتاه، برنامه غنى سازى اورانيوم در ايران به زبان ساده و به كمك عكس و تصوير شرح داده شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مقالات | بازديد 2568 | نظر 13 | دنبالک 0 | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالاي صفحه 
دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1052

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ايران و برنامه غنى ساختن اورانيوم، عباس احمدى' لينک داده اند.
نظرات
[اکبری تهران - August 22, 2004 12:28 PM]

استفاده از انرزی هسته ای حق مسلم ما ایرانیان می باشد.

[م - July 26, 2004 02:48 AM]

مزدک جان فکر می کنم اگه از الان تلاش کنی می تونی در 10 سال آینده درک درستی از شرایط حال حاضر ایران داشته باشی

[qumarc - June 26, 2004 03:32 PM]

salam aghaye Doktor Ahmadi.man maghale shoma ro dar morede ghani sazi Oraniyum khandam wa khastam az shoma tashakor konam.dar maghale shoma dar morede Aabe mamuli wa Sangin neweshte bodid wa man be dalile inke dar daneshghah reshteh tahsili man Eghtesaade Nazari boodeh moteasefaneh dar in moored Hich ettelai nadaram khastam az shoma khahesh konam ke dar soorate Emkan dar maghale baadi khodeton tozihe kutahi bedahid ya inke Lotf konin wa be Adresse E_mail man beferestid.Ba Sepass farawan.

[رضا - June 22, 2004 10:40 AM]

جناب احمدي سلام
مقاله هاي اول ودوم وسوم شما را مطالعه كردم بسيار سليس وروان و همه پسند بود ولي در مقاله اول عكسهاي مربوط به سانتريفيوژها چاپ نشده اند .لطفادرصورت امكان مقاله اول را همراه با عكسهاي مزبور بصورت pdfبرايم ارسال فرماييد.بينهايت ممنون و سپاسگزارم.
ارادتمند--رضا

[alice - June 20, 2004 01:48 PM]

please send the whole article on iran atomic project for me

[حبیب م - June 13, 2004 12:34 PM]

با سلام مقاله بسیار جالب شما را خواندم .
از مقاله اول متاسفانه عکسها همراه با نوشته ها نمی آیند می خواستم خواهش کنم در صورت امکان مقاله اول رابه آدرس ایمیل من به صورت پی دی اف pdf بفرستید . تا بتوانم این مقاله با ارزش را چاپ کنم. با تشکر فراوان

[فريدون آزاد - June 9, 2004 10:44 AM]

درود بر شما آقاي دكتر
بيشتر بنويسد كه مي خواهيم بيشتر بدانيم

هيچ دادگاهي از هيچ متهم سابقه داري به خاطر قتل قبول نمي كند چاقو را براي ميوه خوردن خريده!!!!!!!! پس جمهوري اسلامي كه تكليفش معلوم است

[alpha - November 9, 2003 06:54 AM]

سلام بر عزيز فرنگ رفته!! تو اگه عرضه داشتی تو ايران ميموندی و مقاله های رنگارنگ مينوشتی.هر مادر مرده ای اگه فرار کنه و بپره بغل عمو بوش و دايی شارون ميتونه سايت بزنه و حرفايه گنده بزنه.اين جماعت ساده لوح ايرونی هم فکر ميکونن عمو بوش ميخاد براشون آزادی هديه بده.ولی نميدونن که عمو بوش از دراکولا هم بدتره.بازم صد رحمت به ملاهای خودمون.در آخر ميخام به تو وطن فروش بگم که داشتن بمب اتم حق ايرانه حالا چه برسه به يه نيروگاهه فکسنی بوشهر.

[حمبد - November 7, 2003 07:29 AM]

سلام
جناب آقای مزدک تو هم که شدی مثل همان کسانی که اینچنین کوبنده و با خشم مورد انتقاد قرار می دهی
آنها(سردمداران جمهوری اسلامی)همبشه خود را قیم ملت ایران دانسته و به جای ملت سخن می گویند شما هم نظرات خودت را به پای همه ملت می گذاری.شما به عنوان یک فرد حق داری عقایدت را بیان کنی اما از این که آنهاراعقاید تمام مردم بدانی پرهیزکن حتی اگر به اعتقادات خود ایمان داری چون که ریشه تمام حکومتهای دیکتاتور زمانی شکل میگیرد که فرد یا گروهی به خود اجازه میدهد از زبان ملت سخن بگوید
موفق باشید

[mazdack - November 7, 2003 01:52 AM]

مشکل مملکت ما اصلا اتم نیست چرا که در تمام کشورهای اروپائی که خود دارای تاسیسات اتمی هستند مخالفت های شدیدی با انرژی اتمی صورت میگیرد.در ثانی آنهائی که از تاسیسات اتمی جنایتکاران جمهوری اسلامی دفاع میکنند باید بدانند که اولا نه اسلام و نه جمهوری اسلامی پایگاهی در بین مردم ایران ندارند.شماها همان بهتر که بروید باهمان تروریستهای حماس و القاعده هر غلطی که میخواهید بکننید.ما ایرانی هستیم و هیچ دشمنی با مردم اسرائیل یا آمریکا و غیره نداریم.دولت اسرائیل هر چه که هست بوسیله اکثریت مردم اسرائیل انتخاب شده ولی یک کشور مسلمان را مثال بیار که دولتی انتخابی که قدرت را بدون سر خر(بخوان رهبر-امام...)داشته باشد.ما ایرانی هستیم ودارای ملیتهای مختلف زبانهای گوناگون و مذاهب و ایدئولوژیها و رسم و آئین های مختلفی میباشیم که اسلام یکی از مذاهب مختلفی است که در ایران است .بعنوان یک ایرانی وظیفه داریم که بتمام اعتقادات هموطنانمان احترام بگذاریم.دولت حاکم بر ایران اصولا باید از نظر ایدئولوژ کاملا خنثی باشد.و روابطی دوستانه بر پایه احترام متقابل با دیگر ملل باشد.ما مردم ایران با هیچ مردمی کینه ودشمنی نداریم بهمین جهت اعمال جنایتکاران اسلامی حاکم را در روابط خارجی نباید به نام ملت ایران نوشت.اینها دشمنان مردم ایران هستند و بر ضد منافع ملی ما عمل میکنند.مامخالف ترور و وحشت بوده و اعمال تروریستهای اسلامی حاکم بر کشورمان را شدیدا محکوم مینمائیم.ما مردم ایران بتمام قراردارهای بین المللی احترام گذاشته و خود را موظف به همکاری با این نهادها میدانیم و از اسلامیان جنایتکاری که نه تنها حقوق بشر را در مورد مامردم ایران نقض نموده وهزاران جنایات غیره انسانی را در مورد شریفترین فرزندان این آب وخاک رواداشته بیزاریم و برای نابودی این هرزهای مزدور از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کردودراین راه از تمام مردم آزاده جهان خواهان همکاریهای معنوی هستیم تا باتحت فشار قرار دادن این حکومت ترور و وحشت حاکمیت مردم ایران را بر سرنوشت خویش میسر گردانند.

[majid tafreshi - November 6, 2003 11:43 PM]

سلام
اول اینکه دولتمردان ایران هم با قاطعیت اعلام کرده اند که در صورتی که اسرائیل چنین جسارت بزرگی داشته باشد که بخواهد به ایران حمله کند عکس العمل بسیار شدیدتری را بمنظور مقابله به مثل انجام خواهند داد.و باید اینبار به صهیونیست های جنایتکار گفت ذهی خیال باطل....
دوم اینکه تاسیسات مورد اشاره نطنز در حال راه اندازی است و اینطور که شما گفتید تعداد زیادی متخصص بیکار می شوند نیست.و در ضمن ایران بصورت داوطلبانه و تا متقاعد شدن آژانس بین المللی که تاسیسات ایران بمنظور استفاده صلح آمیز است بصورت موقت این پروژه رو به حال تعلیق درآورده است.
و در آینده نه چندان دور مجددا فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.
و مطلب آخر اینکه در صورتی که تهدیدات و جنایت های صهیونیسم جهانی بر ضد ایران اسلامی ادامه داشته باشد ، خروج از ان پی تی و ساخت سلاح هسته ای در مدت زمانی کمتر از 3 ماه بدست متخصصین داخلی و با توان بالقوه موجود بمنظور بازدارندگی در مقابل دشمنان،حق مسلم و گزینه انتخابی دیگری است که از آن حتما استفاده خواهیم کرد.
یا حق

[aaa - November 6, 2003 09:28 PM]

ba tashakor az en matalab agar bar raoy barnamay actobat readerbahtar mishod

[بهروز - November 6, 2003 12:18 PM]

سلام آقای دکتر احمدی,
ابتکار جالبی بود. ممنون. اگر فرصت شد, باز هم به همین سبک بیشتر بنویسید. موفق باشید

Copyright: gooya.com 2016