شنبه 18 بهمن 1382

با مقاومت مدنی انتخابات فرمايشی را ناکام گذاريم، اتحاد جمهوري خواهان ايران

پرچم انتخابات آزاد را برافراشته نگاه داريم

مردم آزادی خواه ايران !

در اين روزها و هفته های حساس، ميهن ما يکی از چالش های سياسی بزرگ خود با طرفداران استبداد و تماميت خواهی در دوران اخير را از سر می گذراند. از اين روی، هشياری ملی ما می تواند بر ترفند های استبداد در اين روياروئی غلبه کند و در زمينه سازی برای پيش برد خواست های دمکراتيک بنيادی جامعه ما نيز گام هائی به جلو بردارد.
تحصن سه هفته ای نمايندگان مجلس و استعفای ۱۳۰ تن از آنان، به همراه مقاومت يکپارچه حامعه سياسی ايران در داخل و خارج از کشور در برابر برگزاری يک انتخابات فرمايشی، مدافعان استبداد را در بن بستی ناگزير گرفتار کرده است.
پشتيبانی آشکار رهبر جمهوری اسلامی از شورای نگهبان و تهديد و توهين به نمايندگان و دستگاه اجرائی کشور، نه از موضع قوت و اعتماد به نفس سياسی، که در حقيقت از سر ضعف و استيصال اقتدارگرايان در ميانه بحرانی است که خود آفريده اند. اين جانبداری آشکار، همچنين يک بار ديگر ثابت کرد که نهاد ولايت فقيه بزرگترين مانع در راه گشايش فضای سياسی کشور و برداشتن هر گامی به سوی آزادی و دمکراسی است و عدم شرکت مردم در اين انتخابات در وهله نخست پاسخی به اين نهاد استبدادی و ارگان های انتصابی وابسته به آن است.
تجربه مجلس ششم و روند برگزاری انتخابات فرمايشی مجلس هفتم ، بار ديگر آشکار ساخت که بحران کنونی محصول ساختار حکومتی و قانون اساسی توجيه کننده اين ساختار است. اکنون که افکار عمومی ايران و جهان، بر ضرورت استقرار دمکراسی در ايران و بر بی اعتباری اين انتخابات فرمايشی مهر تاييد زده اند، با ادامه مقاومت مدنی خود در ابعاد يک اتحاد گسترده ملی، پرچم خواست آزادی احزاب ، مطبوعات و انتخابات را به عنوان زمينه های گذار به تحولات دمکراتيک بنيادی و تغيير قانون اساسی برافراشته نگاه داريم.

آقای خاتمی رئيس جمهور !
وزرا، استانداران، فرمانداران، ومسئولان دستگاه اجرائی کشور !
اکنون برای شما فرصت و موقعيت مهم و تاريخی فراهم شده است که راه خود را به روشنی و صراحت از اقتدارگرايان جدا کنيد. شايسته است که با پرهيز از تبديل شدن به اهرم اقتدارگرايان و با توجه به خواست مردم و نمايندگان معترض مجلس، ننگ برگزاری و مسئوليت توجيه چنين انتخابات رسوا و فرمايشی را به هر شکل ممکن بر عهده نگيريد.

نمايندگان محترم معترض به انتخابات فرمايشی !
مجلس در کشور ما از بدو تولد درعصر مشروطيت و از مقطع استبداد صغير تا کنون، همواره در معرض تهديد و توهين و تجاوز استبداد بوده است. شما که در واپسين روزهای مسئوليت نمايندگی، در برابر زورگويان و خودکامگان، دست به مقاومت زده ايد، اکنون از اين امکان برخورداريد که با حضور گسترده در ميان مردم حوزه های انتخابی خود، آنان را به عدم شرکت در انتخابات فرمايشی و تبديل اين مقاومت به رفراندم جمهوريت در برابر استبداد و ولايت تشويق نماييد.

استادان، دانشجويان و دانشگاهيان عزيز !
شما که به عنوان گسترده ترين شبکه روشن گری و مقاومت فرهنگی و سياسی در سراسر کشور، شعله ايستادگی در برابر تاريک انديشی و خودکامگی اقتدارگرايان را همواره افروخته نگاه داشته ايد، در شرايط حساس کنونی نيز با دعوت از مبارزان و فرهيختگان آزادی خواه و نمايندگان معترض مجلس به دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور، کانون جديدی از مقاومت در قبال انتخابات فرمايشی را برپا سازيد.

تهديدهای آشکار رهبر جمهوری اسلامی و در پی آن فرماندهان سپاه پاسداران و تحريکات برخی چهره های اقتدارگرا، امنيت شخصی نمايندگان متحصن و مسئولان دولتی و فعالان دانشجوئی و دانشگاهی معترض به انتخابات فرمايشی را هدف قرار داده است، ما به سهم خود خواستار آن هستيم که نهادها و مجامع بين المللی دفاع از حقوق بشر و نيروهای سياسی آزادی خواه در سراسر جهان، تلاش خود را حول فشار بر مقامات جمهوری اسلامی و گوشزد کردن مسئوليت آنها در قبال امنيت اين نمايندگان و فعالان سياسی متمرکز سازند.

شورای هماهنگی
اتحاد جمهوری خواهان ايران
۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۲
۶ فوريه ۲۰۰۴

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4360

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'با مقاومت مدنی انتخابات فرمايشی را ناکام گذاريم، اتحاد جمهوري خواهان ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016