جمعه 8 اسفند 1382

وظيفه مبرم اپوزيسيون خارج كشور، جنبش نوزايى ايران

7 اسفندماه 1382

با نهايت تاسف به نظر ميرسد با انتخابات فرمايشى اول اسفندماه 82 و پيروزى نيروهاى طرفدار تروريسم داخلى و خارجى با كمترين آرا مردم ايران، فاجعه انهدام نيروگاه اتمى بوشهر و ديگر مراكز اتمى و نظامى ايران توسط آمريكا و يا اسرائيل به مرحله اجرا نزديكتر شده است.

سالهاست كه وزارت امور خارجه آمريكا در توهم وجود دولتى به اصطلاح رفورميست در ايران در برابر تقاضاى وزارت دفاع آنكشور مبنى بر شدت عمل در برابر حاكمان تروريست پرور آن نقش بازدارنده اى را ايفا مينمود و هر گونه حمله به تاسيسات اتمى و نظامى ايران را چه از طريق اسرائيل و چه از سوى نيروهاى امريكائى، مورد تائيد قرار نميداد. اتحاديه اروپا نيز مكارانه براى چپاول هرچه بيشتر ثروتهاى ملى ايران همواره عليرغم اسناد و مدارك معتبر مبنى بر عدم رعايت حقوق بشر و سركوب آزاديهاى فردى و اساسى مردم ايران توسط جمهورى اسلامى، مذاكره انتقادى را با حاكمان مردم ستيز ايران در دستور كار خود قرار داده بود.

اينك با تمكين دولت به اصطلاح رفورميست ايران به حكم حكومتى صادره از طرف ولى فقيه براى برگزارى انتخاباتى كه خود مدعى كودتاى پارلمانى و فرمايشى بودن آن بود، پرده از چهره واقعى دولت اصلاح طلب، نزد جهانيان نيز برداشته شد و دولت ها و ملت ها يكى بعد از ديگرى به ناتوانى و بيعرضگى رفرميستها و در راس آن رئيس جمهور حافظ نظام، اذعان نموده و به تغير شيوه هاى برخورد با بنيادگرايان اسلامى در ايران ميانديشند.

با نزديك شدن انتخابات رياست جمهورى در امريكا و نقش آرا يهوديان ساكن اين كشور در تعين سرنوشت آن، ميتوان تصور نمود كه رفع دغدغه هاى اسرائيل از بابت برنامه هاى هسته اى ايران و موشكهاى شهاب با توان حمل كلاهك هاى اتمى ميتواند نقش موثرى در روند انتخابات اين كشور ايفا نمايد. از طرف ديگر با برملا شدن عدم مشروعيت نظام ملايان و عدم توانائى بنيادگرايان مذهبى در تامين حداقل خواستهاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى مردم ايران، حاكمان تهران و فرماندهان سپاهشان را كه همواره ايجاد يك برخورد نظامى با دشمن را براى سركوب وسيع اين خواستها و تشديد محدوديتها بعنوان يك آلترناتيو قوى مد نظر داشته اند، وسوسه مينمايد كه در تحريك دشمن بكوشند.

عدم رعايت مفاد پروتكل الحاقى منع گسترش سلاحهاى هسته اى توسط جمهورى اسلامى و پنهانكاريهائى كه در اين زمينه صورت ميگيرد و اظهارات گردنكشانه مقامات بالاى نظام به در خواستهاى آژانس بين المللى اتمى، علاوه بر افزايش نگرانيهاى جهانى ، بستر مناسبى براى مقبوليت عام حمله نظامى به تاسيسات اتمى و نظامى ايران را فراهم مينمايد. اسرائيل كه از مدتها پيش در تيررس موشكهاى شهاب قرار گرفته است علاقه خود را به گوشمالى ملايان ابراز نموده و منتظر چراغ سبزى است كه جامعه جهانى و بويژه امريكا در زمان مناسب به او نشان دهد. اخطارهاى مكرر وزارت دفاع امريكا به ايران و سوريه در مورد نفوذ تروريست هاى القاعده از مرزهاى اين دو كشور و دستگيرى يا كشته شدن عوامل جمهورى اسلامى در عراق ميتواند كاسه صبر پنتاگون را لبريز نموده و فاجعه ملى ديگرى براى ايران و ايرانى رقم زده شود.

جنبش نوزائى ايران بر اين باور است كه براى جلوگيرى از اجراى اين سناريو بسيار محتمل وهمچنين تقويت جبهه هاى مبارزاتى مردم ايران با نظام استبداد مذهبى بويژه در شرايط كنونى و بعد از "نه بزرگ" اول اسفندماه مردم ايران به استبداد نعلين، وظيفه مبرم كليه نيروهاى اپوزيسيون خارج كشور ميباشد كه با اتحاد عمل و با برگزارى تظاهرات جمعى و مكرر،از دولتهاى متبوعه خواستار متوقف نمودن هرگونه روابط سياسى و اقتصادى با جمهورى اسلامى گرديده و همزمان از آنها و همچنين سازمان ملل متحد و سازمانهاى تابعه آن درخواست گردد كه براى برگزارى رفراندم در ايران تلاش نمايند. تظاهرات وسيع و مكرر اپوزيسيون خارج كشور ميتواند خون تازه اى در رگهاى نيروهاى آزاديخواه درونمرزى به جريان اندازد و به تضعيف ماشين سركوب جمهورى اسلامى كمك موثرى بنمايد. بعلاوه ميبايستى مدام رسانه هاى جمعى ملى و بين المللى اين كشور ها را با نامه ها، فاكس ها و عكسها و ويديو هاى افشاگرانه تغذيه نمود. در اين راستا ميتوان نامه هاى سرگشاده را به فارسى و يا انگليسى تهيه و در تارنماهاي خود منعكس نمود تا ديگران با كپى آن و ترجمه بزبان كشور محل سكونت آنرا به كليه نهادهاى ملى و دولتى متبوعه ارسال دارند.

ما از همه نيروهاى آزاديخواه كه خواستار حكومتى متكى بر حاكميت مردم و جدائى دين از حكومت ميباشند و به مبارزه اى بدون خشونت باور دارند دعوت مينمائيم كه حول برنامه هاى مشخص و زمانبندى شده متحد شوند و به تقويت نيروهاى درونمرزى و تحقق خواسته هاى آنان همت گذارند.

پاينده ايران زنده باد آزادى پيش بسوى انديشه سالارى

جنبش نوزايى ايران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5137

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وظيفه مبرم اپوزيسيون خارج كشور، جنبش نوزايى ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016