دوشنبه 18 اسفند 1382

اعتصابات گسترده در اصفهان، جبهه متحد دانشجويي دفتر اصفهان

به نام يزدان پاك
انجمن دموكراتيك دانشجويان مركز
تاريخ:17/12/82
جبهه متحد دانشجويي دفتر اصفهان
شماره:107

استان اصفهان همراه با ديگر نقاط ايران از تاريخ 16 اسفند اعتصابات گسترده اي را در مدارس و دبيرستانهاو ادارات مختلف تابع آموزش و پرورش وبه ويژه كاركنان كارخانه بزرگ ذوب آهن به خود مي بيند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فرهنگيان استان كه در طول سال چند بار به خاطر وضع سخت معيشتيشان و عدم تناسب درآمدشان با سختي شغلشان دست به اعتصاب زده بودند و در سر كلاسهاي درس حاضر نشده بودند اين بار هم دانش آموزان را به حياطها هدايت كردند و خود نيز به همراه همكارانشان در دفاتر مدارسشان گرد هم آمدند . به گفته يكي از معلمان اين اعتصاب تا هفته ديگر ادامه خواهد داشت.
تعداد زيادي از كاركنان وكارگران زحمتكش وشجاع كارخانه بزرگ ذوب آهن نيزهمدوش با ديگر هم كارانشان كه اين بار همگي در صف اول مبارزه بدور ازخشونت قرارگرفته و با تحصن در پشت درب كارخانه سر كار خود حاضر نشدند. اين عزيزان هم مانند ديگر اقشار كم درآمد جامعه ايران كه 85% مردم را تشكيل ميدهند به وضع بسيار سخت زندگيشان ودرآمد نا متناسبشان اعتراض دارند.
برتمامي هم وطنان توانگر است كه اين عزيزان متحد و معترض آشكار را مورد حمايت مادي و معنوي قرار دهند تا در راه دشوار مبارزه براي اعاده حقوق اوليه يك تلاشگر عرصه هاي آموزشي و صنعتي دلگرم و كاملا در مقابل تهديدهاي رژيم كه دال بر اخراج آنهاست ايمن گردند.
كاملا هويداست موجي عظيم از اعتراضات در راه است كه از خروش و قدرت آن هيچ ظالم و غارتگر و وطن فروشي در امان نخواهد بود. دانشجويان آگاه و شجاع كه هميشه سر منشاء اعتراضات مردمي بود ه اند نيز بايد با تشكيل گورههايي در دانشگاهايشان ازا عتراضات صنفي كه كم هم نيستند آغاز كنند تا با اتحاد شكل گرفته هم كلاسيها و هم دانشگا هيهايشان روز عدم حاضر شدن در سركلاسهاي درس را به جلو بياندازند.

زنده باد آزادي/گسسته باد زنجير استبداد/برقرلر باد دموكراسي

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5477

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتصابات گسترده در اصفهان، جبهه متحد دانشجويي دفتر اصفهان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016